หน้าที่ความรับผิดชอบของครู

       หน้าที่  หมายถึง กิจที่ควรกระทำหรือกิจที่ต้องกระทำ

       ส่วนคำว่า  ความรับผิดชอบ หมายถึง หน้าที่ประจำของแต่ละบุคคลเมื่อได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานและหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน ก่อนจะสอนเด็กครูจะต้องสำรวจตัวเองด้วยว่ามีความรับผิดชอบเพียงใดจะได้สั่งสอนเด็กได้อย่างไม่เต็มปากเต็มคำ

( หากครูขาดความรับผิดชอบจะสอนเด็กให้ดีได้อย่างไร ทวงถามงานมากก็โดน ไม่ทวงก็โดน ! )

              ครูต้องรับหน้าที่ต่างๆมากมาย ความรับผิดชอบของครูก็ต้องทวีขึ้นตามหน้าที่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างๆของสังคมรอบตัวครู  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ได้แก่

  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อศิษย์
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อสถานศึกษา  
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อเพื่อนครู
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้ปกครองนักเรียน
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้บังคับบัญชา
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

            ครูที่มีความรับผิดชอบในตัวเอง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีความอดทน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา  มีจิตใจสูง มีศีลธรรม  คุณธรรม  มีเมตตาแก่ผู้เรียน  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  จะทำให้ครูเป็นครูดีมีคุณภาพ

    ครูย่อมมีความรับผิดชอบมากมายด้วยเหตุผลเพราะครูเป็นคนที่ผู้ปกครองไว้วางใจ

ต้องระลึกไว้เสมอว่า      สิ่งที่สอนคนเราไม่ได้ ก็คือ   ' สามัญสำนึก '