Talent Management 62 การประชุมคณะทำงานTM53 ครั้งที่6/2553 การประชุมครั้งสุดท้ายของโครงการปี53


3-10-53

ดิฉันจัดการประชุมโครงการครั้งสุดท้ายโดยรองศิริศักดิ์เป็นประธานค่ะ  เป็นการประชุมที่ค่อนข้างสับสนเพราะท่านรองค่อนข้างละเอียดและถามคำถามที่ดิฉันไม่ได้เตรียมตัวตอบเพราะเห็นว่ามันไม่จำเป็นทำให้การประชุมใช้เวลาไปถึง5โมงเย็นค่ะ

สรุปปีหน้าเราตัดโครงการดูงานออกไป   ส่วนโครงการสัมมนาที่เราจัดเพื่อให้มีแผนHRDหลังจากการประชุมที่โรงแรมพักพิงที่มีหน่วยงานต่างๆมานำเสนอแผนเราให้ไปอยู่ในการดูแลของคณะทำงานของแผน54ซึ่งรองสมศักดิ์เสนอโดยมีผู้ทรงคำนวณเป็นประธานเพื่อไม่ให้คณะทำงานมีหลายชุดเกินไป   รองศิริศักดิ์คงไปเสนอในระดับสูงเพื่อให้มีกรรมการHRDชุดใหญ่ที่กรมยังไม่ได้ตั้งค่ะ

ดิฉันขอนำส่วนที่คุณใบเตยบันทึกไว้สั้นๆมาบันทึกเพื่อกันลืมค่ะ

( ร่าง) คณะกรรมการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง (Talent Management)

ครั้งที่ 6/2553  วันศุกร์ที่ 10 กันยายน  2553 เวลา 13.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4

---------------------------------------------------

ผู้มาประชุม

 1. นายแพทย์ศิริศักดิ์        วรินทราวาท         รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 2. นายแพทย์โอภาส        การย์กวินพงศ์      ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
 3. นางราตรี                       ศิริศรีตีรักษ์           แทนผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ฯ
 4. นายแพทย์วิชัย             สติมัย                     ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 5. นางนิตยา                      ศรีเกิด                    ผู้อำนวยการกองคลัง
 6. นายธนาธิป                   นวลแจ่ม                แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน
 7. นายกมล                        จันทรา                   แทนผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 8. นายสุรพล                     สงวนโภคัย           ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 9. นายแพทย์โสภณ         เอี่ยมศิริถาวร         นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักระบาดวิทยา
 10. นายธีรวิทย์                ตั้งจิตไพศาล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            กองการเจ้าหน้าที่         

 ผู้ไม่มาประชุม  

 1. นายแพทย์สมศักดิ์       อรรฆศิลป์             รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 2. นายแพทย์วิชัย             สติมัย                     ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 3. สัตวแพทย์หญิงดาริกา กิ่งเนตร                ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 4. นายแพทย์ภาสกร        อัครเสวี                  ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
 5. นายแพทย์ปรีชา           ตันธนาธิป            ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
 6. นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล         ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช
 7. นายศิริชัย                      เลี้ยงอักษร             รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร
 8. แพทย์หญิงปิยวรรณ   ลิ้มปัญญาเลิศ        นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันบำราศนราดูร
 9. นางบงกช                     กำพลนุรักษ์          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ              กองการเจ้าหน้าที่

 ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. แพทย์หญิงอัจฉรา       เชาวะวณิช            ผู้จัดการโครงการTalent Management
 2. นางสาวดวงภาณิชา    สุขพัฒนนิกูล       ผู้ประสานงานโครงการTalent Management
 3. นางสาวฐานีย์               อุทัศน์                    ผู้ประสานงานโครงการTalent Management

 เริ่มประชุมเวลา    13.40 น.

นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามวาระดังนี้

 วาระที่ 1                เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 วาระที่ 2                รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2553

 มติที่ประชุม          รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3                เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การดำเนินงานโครงการ Talent Management ตามแผนปีงบประมาณ2553

3.1.1 โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและป้องกันควบคุมโรคโดยระบบพี่เลี้ยง ปี 2553 รุ่นที่ 1

 พญ.อัจฉรา เชาวะวณิช ผู้จัดการโครงการ Talent Management ได้กล่าวถึง โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาฯ รุ่นที่ 1 ปี 2553 โดย นายแพทย์โสภณแจ้งถึง การดำเนินงานของโครงการ ว่าในปีหน้าจะมีการอบรมเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งรายละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป และพญ.อัจฉรา แจ้งว่า พญ.ปิยวรรณอาจจะเลือกเรียน เพิ่มเติมในหลักสูตรHRD ซึ่งยังไม่ได้อยู่ในแผนชัดเจน

นพ.ศิริศักดิ์ กล่าวว่า ในปี 2554 จะมีนโยบายเรื่องการศึกษา ในต่างประเทศ (หัวข้อ 3.2)

สำหรับเรื่องการคัดเลือกน้องเลี้ยง ในรุ่นที่ 2 ประจำปี 2554 นพ.โสภณ แจ้งว่าได้ประสานกับนพ.คำนวณแล้วว่าจะดำเนินการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 3คน

 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรคโดยระบบพี่เลี้ยง ปี 2554 รุ่นที่ 2 ซึ่งได้พูดคุยในวันที่ 2 กันยายน 2553 ว่าจากการประชุมมีมติให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครจากเดิมวันที่ 26 สิงหาคม 2553 เป็นวันที่ 10 กันยายน 2553 โดยนายแพทย์มงคล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จะประสาน ผอ.สคร. 1- 12 นายแพทย์คำนวณ ประสานสำนักระบาดวิทยาและนายแพทย์โอภาส ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป ประสานสถาบันบำราศนราดูรและสำนักโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีการคัดเลือกในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร   ซึ่งจากการประชุมสามารถสรุปเกณฑ์การคัดเลือกน้องเลี้ยงได้ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคัดเลือก

1 เน้นคน มากกว่า area ของโรค

2 เน้นบุคลิกภาพของ น้องเลี้ยง

คุณลักษณะของน้องเลี้ยงที่เหมาะ

1 มีทักษนะคติที่ดี ต่อการควบคุมโรค

2 มีความรับผิดชอบ สามารถพึ่งตนเองได้ มีวุฒิภาวะที่พอเพียง

3 มีพื้นฐานทางด้านวิชาการเบื้องต้น

4 มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมที่จะทำงานให้กับกรม

                                วิธีการให้คะแนน

1 การสัมภาษณ์

2 แบบทดสอบโดยนายแพทย์โสภณจะเป็นผู้ออกแบบทดสอบ

 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

เป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์คำนวณเป็นผู้สรรหา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ท่านและหลังจากการสัมภาษณ์จะมีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก

หมายเหตุ *** คนที่ไม่มาสอบ แล้วมีหนังสือแจ้งเหตุผล จะมีการให้สอบซ่อมสัมภาษณ์ ***

นพ.ศิริศักดิ์ ได้ถามถึงเรื่องการแจ้งให้แก่ผอ.สคร. ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ถึง 5 ปี หรือไม่

นพ.โอภาส ได้กล่าวว่า โครงการฯนี้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว และผอ.บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่อง แต่กรมก็ควรที่จะช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยว่าควรจะทำอย่างไรหาก ผอ.บางท่านไม่สนับสนุนให้ผู้ที่ต้องพัฒนาตนเองมาเข้าร่วมโครงการฯ

นพ.โสภณ กล่าวว่า ระยะเวลา ดำเนินโครงการ 5 ปี จะไม่ได้หมายถึงว่าเข้าร่วมโครงการ แล้วจะสูญเสียเวลาในการดำเนินงานราชการ เพราะในปีๆนึงจะเสียเวลามาร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 วัน และในปีถัดไประยะเวลาก็ไม่ได้แน่นอนว่าจะเหมือนเดิม ซึ่งน้องเลี้ยง 8 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการมาแล้ว จะมีกิจกรรม เกิดขึ้นคือเรื่องการนำเสนอผลงาน    (การประชุมวิชาการ) และการอบรมระยะสั้น ในขอบเขตที่น้องเลี้ยงสนใจ

                นางนิตยา ผอ.กองคลัง แจ้งว่างบไปต่างประเทศต้องดำเนินการตามแผนใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติแล้วนำไปแปลงงบ (สำนักงบประมาณแจ้ง)

 มติที่ประชุม           

3.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานนโยบายระหว่างประเทศเพื่อการควบคุมโรค (WHA)          

พญ.อัจฉราแจ้งว่า ตอนนี้เริ่มการสรรหาผู้แทนเข้าร่วมประชุมWHA โดยส่งหนังสือไปตามหน่วยงานต่างๆ และ กำหนดให้ส่งรายชื่อมาที่กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 17 กันยายน 2553 และให้ผู้ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไปทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศในวันที่ 1 ตค 2553 โดยในปี2554นี้ได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมWHA นั้นประกอบไปด้วย พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์จากการประชุมที่ผ่านมา 1 คน ได้แก่ นายแพทย์เฉวตสรรร นามวาท  , ตัวแทนจากกอง/สำนัก/สถาบัน (ส่วนกลาง) จำนวน 1 คน และตัวแทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 จำนวน 1 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร  มีดังต่อไปนี้

 1. เป็นข้าราชการ ในสังกัดกรมควบคุมโรค
 1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการ (แพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ ฯลฯ) ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรคระดับดีมาก อย่างน้อย 1-2 เรื่อง           และเรื่องอื่นๆในงานของกรมควบคุมโรคระดับดี ขึ้นไป
  1. มีความอดทน, มีความตั้งใจแน่วแน่และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในด้าน การฟัง พูด อ่าน และเขียน อยู่ในระดับดี-ดีมาก

และต้องประสานงานได้ดี

 1. หน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา ให้ความเห็นชอบ โดยสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
 2. ไม่มีอุปสรรคในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเดือนพฤษภาคม 2554 รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมเตรียมการก่อนประชุมและสรุปผลหลังจากกลับจากการประชุม

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

 1. คะแนนการจัดทำ Assignment
 1. คณะกรรมการคัดเลือกจะมอบหมายให้ผู้สมัคร จัดทำร่าง Intervention ที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นเอกสารที่จะนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 64 โดยรายละเอียดของ Assignment จะมีการแจ้งให้ทราบในการประชุมชี้แจงการคัดเลือก ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553
 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ (DTEC) ที่ได้คะแนน  ไม่ต่ำกว่า 60% (ผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553-         30 กันยายน 2553 สามารถใช้  ผลสอบนั้นได้)
 1. ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ผู้ที่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ   ในการเรียนการสอน ให้ใช้สำเนาปริญญาดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยไม่ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ     

 ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 1. ก่อนการประชุม

            เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนของกรมควบคุมโรค

 ประสาน/จัดทำ ข้อเสนอ ข้อคิดเห็นและนโยบายของประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมโรคเสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ

 

 1. ระหว่างประชุม

เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรคและเรื่องอื่นๆ ตามที่หัวหน้าคณะทำงานของประเทศไทยมอบหมาย

             สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ให้กับคณะทำงานของประเทศไทย

 

 1. หลังการประชุม

            สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ให้ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

            เป็นวิทยากรสรุปบทเรียนที่ได้จากการประชุมให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

หมายเหตุ

 1. การคัดเลือกจะพิจารณาจากทั้งคะแนนของการจัดทำ Assignment และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
 2. ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ จะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมของทีมวิชาการ กรมควบคุมโรคในปีถัดไป ยกเว้นในกรณีมีข้าราชการอื่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดดเด่น จนเป็นที่ยอมรับของข้าราชการในกรมควบคุมโรค

พญ.อัจฉราสอบถามเรื่องคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการไปประชุม WHA ว่าจะใช้ชุดเดิมหรือไม่ซึ่งนพ.โอภาส แจ้งว่าน่าจะให้นพ.เฉวตรสรร เป็นกรรมการด้วย

นายสุรพล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวว่าควรให้ นางปาจารีย์เป็นเลขา โดยมี นางสาวพุทธชาดและนายธีรวิทย์เป็นผู้ช่วยเลขา

 

มติที่ประชุม          นพ.โอภาส มอบให้ นพ.เฉวตรสรรเป็นคณะกรรมการ

นายสุรพล มอบให้ นางปาจารีย์เป็นเลขา นางสาวพุทธชาดและนายธีรวิทย์เป็นผู้ช่วยเลขา

 

3.1.3 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแพทย์ใช้ทุนปี 2552 – 2553

            พญ.อัจฉราแจ้งว่า แผนการดำเนินงานในปี 2554 โดยการกำหนดให้มีการอบรมตามหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวัณโรค สถาบันบำราศนราดูร สำนักระบาดวิทยา สถาบันราชประชาสมาสัย และกองกามโรค เช่นเดิม โดยเริ่มการอบรมตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2553 – มีนาคม 2554 ตามลำดับ    พร้อมทั้งจัดทำโปสเตอร์ และแผ่นพับเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยโดย ปีงบประมาณ 2553ที่ผ่านมา ทำไม่ติดต่อกัน ซึ่งในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2554

จะทำการอบรม ช่วงเดือน พย – มีค 54 ซึ่งปีที่แล้ว มีสิ่งที่ควรปรับปรุงได้แก่ เรื่องคนมาอบรมน้อย และวันอบรมมีน้อยเกินไป

                                นพ.ศิริศักดิ์ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาถือเป็นประสบการณ์ที่ดี อยากทราบถึงประเด็นในปีถัดไปว่ามีเรื่องอะไรบ้างโดย พญ.อัจฉรา กล่าวว่าในปีที่ผ่านมา มีการทำการประชาสัมพันธ์ เป็นการส่งโปสเตอร์และแผ่นพับไปตามเว็บไซค์และคณะแพทยศาสตร์ จากนั้นก็ไปประชาสัมพันธ์ที่ สีดารีสอร์ทโดยมีแพทย์ใช้ทุนปี 2 มาร่วมประชาสัมพันธ์ด้วย

                                นพ.ศิริศักดิ์ อยากให้แจกแจงช่องทางในการดำเนินกิจกรรมว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่ในการดำเนินการ  พญ.อัจฉรา เล่าว่าปีที่แล้วทำโปสเตอร์ร่วมกับสำนักจัดการความรู้และนำสื่อออกประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซค์

                                นพ.โอภาส กล่าวว่าประเด็นสำคัญที่แพทย์ใช้ทุนเลือกกรมฯ เพราะสถานที่ทำงานอยู่ใกล้บ้าน เราน่าจะทราบว่าปีหน้ามีตำแหน่งแพทย์ใช้ทุนว่างที่ใดบ้าง  และอยากเสนอให้น้องปี 2 หรือ 3 มาเป็นผู้จัดการทำงานเรื่องนี้

                                นพ.ศิริศักดิ์ กล่าวว่า น่าจะไปปรึกษาหารือกับแพทย์ใช้ทุนก่อน และแจกแจงเรื่องกิจกรรมการดำเนินงานก่อน (ก่อนสีดารีสอร์ท มีกิจกรรมอะไรบ้าง)และได้สอบถาม ถึงผลตอบรับจากแพทย์ใช้ทุนว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยพญ.อัจฉรา กล่าวว่า บทเรียนในปีงบประมาณ 2553 ว่าจะดำเนินการให้อยู่ในงบประมาณและดำเนินการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2554 ให้ต่อเนื่อง

                                นพ.โสภณเสนอให้จัดอบรมหลังเดือนเมษายน เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนมาอบรมเยอะขึน้

 (จากเดิม 2 คน(สคร4,10 )เป็น 7 คน)

                                นพ.โอภาสเสนอให้อบรมโดยคำนึงถึงตัวแพทย์ เช่นแพทย์อยู่สคร.10 อยากอบรมวัณโรค และที่สคร.มีศูนย์วัณโรคอยู่แล้วก็ควรที่จะประสานเรื่องหลักสูตรให้แพทย์ไปเป็นรายบุคคล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

                                นพ.ศิริศักดิ์ อยากให้เราสื่อถึงระบบการประสานงานกับสคร. ในเรื่องการจัดหลักสูตรให้ชัดเจน

 

มติที่ประชุม          -

3.1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพข้าราชการผู้มีสมรรถนะสูง (Talent)  ของกรมควบคุมโรค

                                พญ.อัจฉราได้กล่าวถึงเรื่องการดำเนินการของปีงบประมาณ 2553 ว่า จากการประชุมในวันที่23-24 มิถุนายน 2553 และวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ได้มีกิจกรรมการจัดทำแผนปี 2554 โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานโดยมีนพ.คำนวณเป็นประธานในชุดนี้ ซึ่งได้จัดทำโดยกองการเจ้าหน้าที่

                                นางปาจารีย์ กล่าวว่าได้ทำแผนพัฒนาปี2554  มี4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นตัวหลักในการทำแผนพัฒนาปี 2554 โดยกองการเจ้าหน้าที่จะดูในภาพรวมของการพัฒนายุทธศาสตร์ และสรุปจากGAP ดูว่ามีข้อใดมากที่สุด ซึง่จะเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนด้วย รวมไปถึงPMQA และ HR Score กราฟด้วย

                                นพ.ศิริศักดิ์ ถามว่าจากที่คุณปาจารีย์ ได้กล่าวมานั้น สำหรับส่วนที่อยู่ในโครงการTalent จะไปเชื่อมโยงการการพัฒนาในยุทธศาสตร์ใด   และพอได้แผนมาแล้วจะนำไปทำอะไรต่อ อยากให้นำแผนนี้เข้าไปบูรณาการในระบบด้วย

                                นางปาจารีย์แจ้งว่าแผนทาเล้นจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3และพญ.อัจฉรากล่าวว่า  ในปีงบประมาณ2553 ที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ คือเพื่อให้หน่วยงานต่างๆในกรมมานำเสนอแผนHRD และTalent โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะได้แผนมาทำในแผนรวมของกรม

พญ.อัจฉรา ได้สอบถามถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ว่าในปี 2554 ต้องดำเนินการต่อหรือไม่และให้จัดในลักษณะใด และสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ เกิด Knowledge sharing และ networking เกิดเวทีในการให้แต่ละหน่วยงานมาร่วมกัน

 

มติที่ประชุม          นพ.ศิริศักดิ์เห็นควรไม่ดำเนินการต่อ

 

3.1.5 สรุปผลการศึกษาดูงานระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

                                แพทย์หญิงอัจฉรา ได้สอบถามถึงโครงการศึกษาดูงานว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ และควรจัดให้มีการศึกษาดูงานที่ใด

 

มติที่ประชุม          นพ.ศิริศักดิ์เห็นควรไม่ดำเนินการต่อ

 

3.2 แผนการดำเนินโครงการ Talent Management ปี 2554

 

1. คณะกรรมการโครงการTalent Management  ปี 2554

พญ.อัจฉรา ได้สอบถามว่าปีหน้าจะใช้คณะกรรมการชุดเดิมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมมีทั้งหมด  23 ท่าน

 มติที่ประชุม นพ.ศิริศักดิ์แจ้งให้เปลี่ยนกรรมการชุดใหม่

 2.การจ้างเหมา ปีนี้มีการจ้างเหมือนเดิมคือ ผู้ประสานงาน 2 คน เนื่องจากโครงการฯมีปริมาณงานมากขึ้น จึงควรตั้งงบประมาณในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วย

 มติที่ประชุม นพ.โสภณเห็นควรให้จ้างผู้ประสานงาน เพิ่ม 1 คน เงินเดือน 12,000 คน

 3.วัสดุอุปกรณ์ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ควรตั้งในโครงการด้วยหรือไม่

 มติที่ประชุม  นายสุรพลผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้เบิกวัสดุอุปกรณ์จากกองการเจ้าหน้าที่แทน

5. เรื่องโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมผู้อำนวยการใหม่

พญ.อัจฉราสอบถามว่าจะมอบหมายให้Talent ดำเนินงานหรือให้ใส่อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนา

 มติที่ประชุม นางปาจารีย์จะนำเสนอในยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนา

                       

เลิกประชุมเวลา   17.00 น.

………………………………………………

 

                                                                        นางสาวดวงภาณิชา สุขพัฒนนิกูล ผู้จดรายงานการประชุม

                                                                       นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล ผู้จดรายงานการประชุม

แพทย์หญิงอัจฉรา เชาวะวณิช ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หมายเลขบันทึก: 400663เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2010 18:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม 2012 14:56 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท