คำว่า''มนุษย์''คืออะไร

มนุษย์นั้นคือ ผู้มีจิตใจสูง

                 สัตร์รู้คิดว่าอะไรเป็นประโยชย์และอะไรไม่เป็นประโยชน์

                 ผู้มีจิตใจกุศลและอกุศล

ความหมายโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ก็คือ''คน''นั้นเอง