ความรู้หรือทักษะทางคอมพิวเตอร์ควรที่จะต้องหาความรู้ให้ถูกต้องและลึกซึ้งเพื่อที่จะนำความรู้และทักษะไปใช้ให้การสร้างสรรค์แต่ถ้ามีความรู้ที่ไม่ถูกต้องและลึกซึ้งพอจะกลายเป็นผู้ทำลายมากกว่าเป็นผู้สร้าง