ความเห็น 102903

แก่นคอมพิวเตอร์

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มาอบรมเราชาววิเศษฯ  เราคงจะนำความรู้ไปใช้ได้ไม่มากก็น้อย