ในวันที่ 27 -28 กันยายน 2553 ได้เข้าร่วมการอบรมวิทยากรแกนนำเผยแพร่จิตสำนึกประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 ณ เขาใหญ่สราญรมย์รีสอร์ท จ.สระบุรี