การใช้ตารางสำเร็จรูปกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

การใช้ตารางสำเร็จรูปกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูป

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ก็มักจะมีคำถามว่า จะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่าไรจึงจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร หากขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากจะทำให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มน้อยลง แต่ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น  มีวิธีการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคำนวณ ที่นักสถิติได้คิดไว้มีหลายสูตร  อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ (2551, หน้า 77) กล่าวว่า สำหรับนักวิจัยที่ไม่สันทัดกับการคำนวณมากนัก ควรใช้ตารางสำเร็จรูปของยามาเน หรือ เครจซีและมอร์แกน

การใช้ตารางสำเร็จรูปในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยมากขึ้น ตารางสำเร็จรูปที่ใช้กันแพร่หลาย ได้แก่  ตารางสำเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน(Krejcie & Morgan) และ ยามาเน(Yamane)   สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2552, หน้า 114) กล่าวถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างในตารางสำเร็จรูปว่า โดยส่วนใหญ่ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเหมาะกับงานวิจัยแบบสำรวจ ตารางแต่ละตารางมีเงื่อนไขการใช้ไม่เหมือนกัน ผู้วิจัยต้องทราบข้อมูลก่อนใช้ตาราง ได้แก่ ขนาดประชากร  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และระดับนัยสำคัญ

ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ (2538, หน้า 232,235 และ 238) กล่าวไว้ว่า ในการสำรวจหรือการวิจัยบางครั้งต้องการความรวดเร็ว อีกทั้งการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างมีความยุ่งยากซับซ้อน บางครั้งผู้วิจัยที่ไม่มีความถนัดจะใช้สูตรคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่ถนัดของผู้วิจัย จึงอาจใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยประมาณจากตารางสำเร็จรูปที่มีนักสถิตได้จัดทำขึ้น ซึ่งมีอยู่หลายตาราง แต่ละตารางย่อมมีเงื่อนไข และวิธีการใช้แตกต่างกันไป ดังนี้

1. ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro  Yamane

ตารางสำเร็จรูปนี้กำหนดว่า ข้อมูลหรือค่าที่สังเกตที่ได้จะต้องเป็นข้อมูลมาตรวัดแบบช่วง(interval scale)ขึ้นไป เช่น คะแนน  ความสูง เป็นต้น ในตารางมีขนาดประชากรตั้งแต่ 500-100,000 หน่วย

วรรณี  แกมเกตุ (2551, หน้า 283) กล่าวว่า ตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro  Yamane ได้กำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ 2 ระดับ คือ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความเชื่อมั่นที่ 99 % ในการใช้ตารางนี้ผู้ใช้ต้องประมาณขนาดของประชากร(N) และค่าความคลาดเคลื่อนก่อน

2. ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie & Morgan

เป็นตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ง่ายเพียงพิจารณาขนาดประชากรจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในตารางมีขนาดขนาดประชากรตั้งแต่ 10 – 100,000 หน่วย

วรรณี  แกมเกตุ (2551, หน้า 283) กล่าวว่า  การใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie & Morgan มีเงื่อนไขและหลักการใช้ดังนี้

1) เป็นการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงความแปรปรวนที่แท้จริงของประชากร หรือเป็นการกำหนดสมมติฐานหลักในการใช้สถิติว่า สัดส่วนในประชากรเป็น 0.5

2) กำหนดให้โอกาสของความเชื่อถือได้ หรือระดับความเชื่อมั่นในการประมาณค่าเป็น 95% รวมทั้งความคลาดเคลื่อนเป็น 5%เท่านั้น ในกรณีที่นักวิจัยต้องการกำหนดเป็นค่าอื่นตามลักษณะงานวิจัยที่อาจจะใช้ระดับของความเชื่อมั่นและความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างออกไป จะใช้ตารางสำเร็จรูปนี้ไม่ได้

3. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ จุมพล สวัสดิยากร

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละของขนาดประชากร ดังนี้

ถ้าประชากรมีขนาดเป็นร้อย    ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 25 % ของขนาดประชากร

ถ้าประชากรมีขนาดเป็นพัน     ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10 % ของขนาดประชากร

ถ้าประชากรมีขนาดเป็นหมื่น   ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1-5% ของขนาดประชากร

4. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ สุรศักดิ์ หลาบมาลา

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละของขนาดประชากร ดังนี้

ถ้าประชากรมีขนาดเป็นร้อย    ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 15-30 % ของขนาดประชากร

ถ้าประชากรมีขนาดเป็นพัน     ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 10-15 % ของขนาดประชากร

ถ้าประชากรมีขนาดเป็นหมื่น   ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 5-10% ของขนาดประชากร

ถ้าประชากรมีขนาดเป็นแสน   ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1-5% ของขนาดประชากร

5. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ศิริชัย กาญจนนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานน์ และดิเรก ศรีสุโข

นอกจากนี้ยังมีตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ศิริชัย กาญจนนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข (2551,หน้า 150-151) ซึ่งได้สร้างและเสนอตารางสำเร็จรูปกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำหรับศึกษาสัดส่วนของประชากร(P) และสำหรับศึกษาค่าเฉลี่ยของประชากร(µ) ณ ระดับความเชื่อมั่น 99,95 และ90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อยอมให้ความคลาดเคลื่อน(E)ของการประมาณค่าเกิดขึ้นได้ในระดับ ±1% ±5% ±10% ให้ผู้วิจัยเลือกใช้หลายระดับ(มีขนาดของประชากรตั้งแต่ 100  ถึงมากกว่า 100,000 หน่วย) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากหนังสือ “การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย” ของผู้แต่งทั้งสามท่านและสำหรับศึกษาค่าเฉลี่ยของประชากร()วนของประชากร()งื่อนไข และวธีการใช้แตกต่างกันไปลุ่มตัวอย่าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดอันเนื่องมา

องอาจ นัยพัฒน์ (2551, หน้า124, 126) กล่าวว่า ตารางสำเร็จรูปของ Yamane ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสำหรับทำวิจัยเชิงปริมาณทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  และได้ให้ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการใช้ตาราสำเร็จรูปของ Yamane ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ไว้ดังนี้

1. นักวิจัยจะต้องทราบจำนวนประชากรทั้งหมด(ยกเว้นกรณีเมื่อประชากรมีขนาดมากกว่า 100,000 หน่วย ; N >100,000)

2. กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเปิดตารางของ Yamane เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หรือ 99% จึงทำให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเปิดตารางของ Yamane มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นจึงก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ได้ทราบหลักการ เงื่อนไขในการใช้ตารางสำเร็จรูปแต่ละแบบแล้ว คงจะช่วยให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานวิจัย ตารางสำเร็จรูปเหล่านี้จะหาได้จากหนังสือตำราเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไป และในหนังสือที่มีรายชื่อในเอกสารอ้างอิงจะมีตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างทุกเล่ม

โอกาสหน้าจะหาเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยเรื่องอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะ

 

เอกสารอ้างอิง

วรรณี  แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์  ปิตยานนท์ และดิเรก  ศรีสุโข. (2551). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริลักษณ์  สุวรรณวงศ์. (2538).  ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

สิทธิ์  ธีรสรณ์. (2552). เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

องอาจ นัยพัฒน์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : สามลดา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน advance research

คำสำคัญ (Tags)#การใช้ตารางสำเร็จรูปกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

หมายเลขบันทึก: 399443, เขียน: 29 Sep 2010 @ 15:18 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

IP: xxx.67.175.241
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดีมากเลยคะ...และอ่านก็สามารถเข้าใจได้ง่าย....ขอบคุณมากนะคะที่นำความรู้ดีๆๆมาเผยแพร่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ เพราะเรื่องนี้ตัวเองจะมีปัญหาและถูกถามเป็นประจำ เลยไปค้นมาเผื่อจะเกิดประโยชน์ร่วมกันค่ะ

จุ๊บแจงค่ะ
IP: xxx.172.40.215
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาแบบกึ่งทดลองอ่ะค่ะ คือว่าจะใช้ของ Polit & Hungler ค่ะแต่ว่าเหตุผลที่จะใช้ไม่ได้อ่ะค่ะ แล้ว ของ cohenอ่ะค่ะ มีกลุ่มตัวอย่างขนาดกลางเท่ากับเท่าไหร่หรอค่ะ พอมีตารางใหมอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

sato75
IP: xxx.52.188.55
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

เฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา
IP: xxx.206.240.97
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ผมขอนำมาสอนนักศึกษาและเผยแพร่..ครับ ขอบคุณมาก ๆครับ ที่ค้นคว้าทำเพื่ออนาคตของคนไทย..ที่ชัดเจน

tharathip
IP: xxx.158.167.49
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตสอบถามเรื่องการคำนวนกลุ่มตัวอย่างค่ะ

ทำแบบฝึกหัดวิชาระเบียบวิธีจิัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเความดันโลหิตสูง

จะมีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างๆไรค่ะ ใช้ตารางเคซี่ มอร์แกน อย่างไร จำนวนประชากร (ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 720 คน ดูจากตารางได้ 248 คน คิดแบบนี้ถูกไหมค่ะ)

ขอบคุณค่ะ

ศิริลักษณ์ สิงหล
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า สูตร Krejcie & Morgan แตกต่างจาก สูตร Taro Yamane ยังไงคะ