วันนี้ผึ้งแก้วมาเข้าร่วม "โครงการเติมให้เต็ม" กับ อ.สมลักษณ์ คิดว่าน่าจะได้รับความรู้ต่างๆและเติมความรู้ให้เต็มเหมือนชื่อของโครงการ

เพื่อนๆที่มาส่วนมากจะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 และมีความต้องการที่จะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน(เน้น learning mode มากกว่า teaching mode)ต่อไป