คำถามจากครูนักวิจัย ข้อ4

นักวิจัยเปิดเผยความคิด ความต้องการ และความมีเหตุผลจากการนำเสนอความเป็นมาของปัญหาวิจัย

4. เขียนความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหาอย่างไร

การทำวิจัยเป็นวัฒนธรรมของชุมชนการเรียนรู้ในยุคการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน  ดังจะเห็นกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย ตั้งแต่การขอรับการสนับสนุนโครงการ  แสดงถึงการยอมรับคุณภาพของข้อเสนอ  การเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเปิดเผยพร้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสง่า ไม่กลัวเสียหน้า  การประณามการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา เพื่อสร้างปัญญาชนรุ่นต่อๆ ไป   การประกวด และประกาศเกียรติคุณแก่ผลงานที่ดีเด่น เพื่อส่งเสริมชุมชนและสืบทอดมรดกทางปัญญา  เป็นต้น

การเขียนความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหา เป็นข้อความที่ผู้วิจัยจะเปิดตัวให้ผู้อ่านรู้จัก เข้าใจความคิด ความต้องการ และความมีเหตุผลจากเรื่องที่เรานำเสนอ  หัวข้อแรกนี้ เป็นประตุเชิญชวนผู้อ่านให้เดินชมติดตามความต้องการของเจ้าของงาน   ถ้าผู้อ่านมีหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินทุน ก็จะเริ่มพิจารณาสาระที่นำเสนอจากหัวข้อแรกนี้ไปจนจบโครงการวิจัย  ในกรณีที่ผู้เสนอเป็นนิสิตนักศึกษา หน้าที่ของผู้อ่านที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้คำชื่นชม  เมื่อนำเสนอดี และให้คำแนะนำแก้ไขเมื่อมีข้อบกพร่อง  ส่วนในกรณีที่เป็นการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนระดับนักวิจัยเต็มตัว หรือตัวจริง ผลการพิจารณาอาจยุติที่การตัดสิน “รับ” หรือ “ไม่รับ”จากกรรมการ     ถ้าเป็นการประกวดผลงานวิจัย อาจยุติที่คำตัดสิน “มีคุณภาพ สมควรให้รางวัล” หรือ “ไม่มีคุณภาพ หรือ ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะให้รางวัล” เป็นต้น

หลักการเขียนความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหาที่มีคุณภาพ  มีสองส่วนที่เกี่ยวโยงกันคือ ตัวนักวิจัย และการนำเสนอ 

ครูหรือผู้บริหารนักวิจัย  เป็นเจ้าของข้อเขียนที่นำเสนอ คิดอะไร คิดอย่างไร  สุดท้ายตัดสินใจกับงานชิ้นนี้อย่างไร จากนั้น นำเสนอตามกระบวนการคิด ที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้การวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ในการแก้ปัญหาที่ต้องการ  การนำเสนอควรมีประเด็นโดยสังเขปดังนี้

1. ระบุตัว”ปัญหาวิจัย”ที่ชัดเจน  ปัญหาในที่นี้คือโจทย์วิจัยที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้น และมีความคาดหวังที่จะได้คำตอบที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  ในตัวปัญหา จะเห็นตัวแปรที่ต้องใช้กระบวนการวิจัยไปเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์หาคำตอบ  ปัญหาวิจัยในทางการศึกษา หรือ การสอน เป็นปัญหาที่นักวิจัยหวังจะได้คำตอบเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความอ่อนด้อยที่พบ หรือ เสริมความเข้มแข็งที่มีอยู่ให้มีความโดดเด่น หรือพัฒนายิ่งๆ ขึ้น  ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องเขียนบรรยายสภาพหรือบริบทนั้นๆ ที่ทำให้นักวิจัยต้องหยิบปัญหานั้นมาทำวิจัย  การบรรยายตรงนี้ จะสร้างความเชื่อมโยงกับเหตุผลที่นำมาสนับสนุน และวิธีการที่จะเสนอในกระบวนการวิจัยต่อไป

2. ความสมเหตุสมผลของการหาคำตอบของปัญหาวิจัยนั้น  ข้อความที่เขียนจะต้องมีเหตุผลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน  ข้อมูลหรือความรู้ที่นำมาต้องสอดคล้องกับปัญหาในแง่มุมที่เกี่ยวข้อง   เช่น นักวิจัยต้องการแสดงความสำคัญของการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ หลักฐานที่นำมาสนับสนุน อาจเป็นปรากฏการณ์หรือข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากผู้เรียนที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ที่ถูกละเลย  หรืออีกด้านหนึ่ง เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากผู้เรียนที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม   เป็นต้น  หรืออาจเป็นทฤษฎี หรือหลักการ หรือแนวทางที่มีการปฏิบัติที่เห็นผล หรือ ผู้วิจัยต้องการสร้างต้นแบบเพื่อให้รัฐให้การสนับสนุนโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน  หลักฐานที่นำมาสนับสนุนก็จะมีความซับซ้อน  ครอบคลุมประเด็นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ผู้สนับสนุนให้งบประมาณที่เพียงพอที่จะให้ได้คำตอบที่เป็นลักษณะต้นแบบนั้น ๆ   

3. แสดงความคาดหวังที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ที่มีความเป็นไปได้  สอดคล้องกับสาระที่นำเสนอในข้อ 1 และ 2  ไม่กว้างแบบเลื่อนลอย

โปรดระลึกเสมอว่า ท่านกำลังเปิดเผยความคิด ความต้องการ และความมีเหตุผลของท่านจากการนำเสนอความเป็นมาของปัญหาวิจัย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูดีเป็นนักวิจัยได้

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาวิจัย#ความคิด#คำถามวิจัย#ความมีเหตุผล

หมายเลขบันทึก: 396722, เขียน: 21 Sep 2010 @ 21:46 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)