หลังจากที่นักศึกษาทุกคนไปศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ทุนนิยม ทันสมัยนิยม และการพัฒนาแบบพึ่งพา เช่นทฤษฎี ทันสมัยนิยม ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา ทฤษฎีพึ่งพา บทเรียนจากละตินอเมริกา และปรัชญา ข้อถกเถียง ของระบบทุนนิยม  อ. กนกวรรณ ทำหน้าที่ เป็นคุณอำนวย ให้เกิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นหลักการ  ข้อสังเกตุ และข้อโต้แย้ง ตลอดจนข้อเสนอแนะ ที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

              การถกเถียงแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุก ตื่นเต้น เข้มข้น จนบางครั้งก็ใช้ความคิดของตัวเองมากกว่าทฤษฎี ซึ่งคงจะต้อง ระมัดระวัง ในการแสดงความคิดเห็น    ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ทำไห้เราใด้ความรู้หลายประเด็นเช่นลักษณะตัวตนของ "ทุนนิยม "  จะมีลักษณะ เป็นปัจเจกบุคคล / ให้ความสำคัญกับเงินเป็นหลัก / เดินหน้าไปแล้วกลับไม่ได้ / ในขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่จะต้อง ออกกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนไห้เกิดการลงทุนให้ได้

               อีกประเด็นหนึ่งที่ได้คือ ทฤษฎีทันสมัยนิยม มีรากฐานมาจากความคิดของกลุ่มนิกายโปแตสแตน  ที่มีแนวความคิดว่าในที่สุดแล้วการมีสังคมแบบ ทันสมัยนิยมจะทำให้เกิดสังคมที่ดีที่สุดขึ้นมา ซึ่งก็เป็นการทำเพื่อพระเจ้านั่นเอง ลักษณะความเชื่อและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทุนนิยมคือ

                  1. การทำงานให้หนัก ขยันให้มากและที่สำคัญต้องอดทน

                   2. มีระบบการคิดแบบมีเหตุมีผลก็คือ การวิจัยนั่นเอง

                   3. มีลักษณะเป็นปัจเจกบุคคลสูง มากเพราะเชื่อว่าถ้าบุคคลมีเพียงพอ สังคมก็จะดีเอง

                    ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงความคิดของคนกลู่มหนึ่งเท่านั้นและทุกคนในโลกนี้ก็มีความคิดความเชื่อเป็นของตัวเองและก็สมควร เคารพในความคิดของคนอื่นด้วยครับ