GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประชุมงานไตรมาศสุดท้าย

ประชุมทีมงาน
 •    การทำงานไตรมาศที่4 อีก 3เดือนคือ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2549ศูนย์มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการหลายกิจกรรม วันนี้18 กค.2549 มีการประชุมทีมงาน 4เรื่องด้วยกัน โดยรองผู้อำนวยการเป็นประธานที่ประชุม สรุปดังนี้
 •      1.การเตรียมสรุปการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ2549
 •       มติที่ประชุมแบ่งการประเมินเป็น 3 ส่วนรวม 100 คะแนน คือ1 ผู้บังคับบัญชาประเมินคะแนนร้อยละ 40   2. เพือนร่วมงานประเมินคะแนนร้อยละ 20 และ 3.ประเมินตามCompetency ร้อยละ 40 
 •       2.การเตรียมงานสัมมนาบุคลากรศูนย์ และสัมมนาร่วมสำนักบริการวิชาการ มหาสารคาม และม.บูรพา กำหนดจัดวันที่3-5 กันยายน 2549 มีการแบ่งงานรับผิดชอบ ด้านการเงิน ด้านสถานที/อาหาร/ที่พัก
 • ด้านยานพาหนะ  ด้านโสตฯ และการบันทึกผลการสัมมนาและประเมินผลฯ
 •        3.การหารือการจัดทำCustomer Relationship Management
 • มติที่ประชุมให้นำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ CRM ไปศึกษาเพิ่มเติม และเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
 •        4.การพิจารณารายงานการเงิน มติที่ประชุมให้ส่วนการคลังฯ ไปปรับแก้ตัวเลขให้เป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้องอีกครั้ง เนื่องจากเป็นรายงานไตรมาศสุดท้ายปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอกรรมการประจำศูนย์ วันที่ 14เดือนกันยายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): plan
หมายเลขบันทึก: 39426
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)