เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2549 เวลา 09.00-15.00 น. มรฎ.บุรีรัมย์  ขอแจมและศึกษาดูงานด้านบริหารงานบุคคล จากกองการเจ้าหน้าที่ มข. ว่าบุคลากรสาย PC มรฎ.บุรีรัมย์ จะก้าวหน้าและเจริญเติบโตไปได้อย่างไร  พวกเราชาวกองการเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายและให้ความรู้ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เช่นจะกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง   กองนโยบายและแผน  กองพัฒนานักศึกษา และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่งและนอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนรู้การจัดวาระการประชุมต่าง ๆ ซึ่งกันและกันจนเป็นที่พอใจกันทุกฝ่าย แถมด้วยการจัดทำฐานข้อมูลของบุคลากรจะทำอย่างไรและในที่สุดก็ได้เรียนเชิญคุณพรชัยนักโปรแกรมฝีมือเก่งกล้าของกองการเจ้าหน้าที่ไปช่วยดำเนินการต่อไป