การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคลระหว่าง มข.และ มรฎ.บุรีรัมย์

ความก้าวหน้าของบุคลากร มรฎ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2549 เวลา 09.00-15.00 น. มรฎ.บุรีรัมย์  ขอแจมและศึกษาดูงานด้านบริหารงานบุคคล จากกองการเจ้าหน้าที่ มข. ว่าบุคลากรสาย PC มรฎ.บุรีรัมย์ จะก้าวหน้าและเจริญเติบโตไปได้อย่างไร  พวกเราชาวกองการเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายและให้ความรู้ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เช่นจะกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง   กองนโยบายและแผน  กองพัฒนานักศึกษา และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่งและนอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนรู้การจัดวาระการประชุมต่าง ๆ ซึ่งกันและกันจนเป็นที่พอใจกันทุกฝ่าย แถมด้วยการจัดทำฐานข้อมูลของบุคลากรจะทำอย่างไรและในที่สุดก็ได้เรียนเชิญคุณพรชัยนักโปรแกรมฝีมือเก่งกล้าของกองการเจ้าหน้าที่ไปช่วยดำเนินการต่อไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบข้าราชการ ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยและระบบลูกจ้างความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก ๆ ครับ

จะติดตามต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีปีใหม่ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยบันดาลให้คุณพี่ ครอบครัว และทุกท่านรอบข้าง มีความสุข สดขื่น สมหวัง นะคะ