Img_1472

  

          ด้วยศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ภาคกลาง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน EIS แห่งประเทศไทย  ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยบูรณาการในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies : EIS)

 

Img_1474  Img_1478

Img_1481  Img_1502

 

ซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการรูปแบบ EIS ดังนี้

๑. โดยหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๕) จากหลักการจัดการศึกษามาตรา ๘(๒).. โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔(๕) และมาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

๒. จากกระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแนวทางรูปแบบ EIS.. (สุรพงศ์ งามสม, ๒๕๔๗, ๒๕๔๙, ๒๕๕๑)

๓. โดยนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

  

Img_1503

Img_1522 Img_1523

Img_1517 Img_1506

 

          ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูแกนนำ (ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่๓๐ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๑ โรงเรียนโรงเรียนละ ๓ คน รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูแกนนำ (ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สระบุรี อยุธยา ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ และอุทัยธานี รวม ๗ จังหวัด โรงเรียนละ ๓ คน  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมประวัติ นวลศรี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 

     Img_1524 Img_1512

Img_1488  Img_1475

  

          หลักสูตรการอบรมเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS และการสร้างเครือข่ายโรงเรียน EIS และการสาธิตการจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูจากโรงเรียนสุนทรภู่ จังหวัดระยอง โรงเรียนเมืองคง และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรหลักคือ นายสุรพงษ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่ ประธานเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทยค่ะ.

 

 

Img_1482  Img_1509 

Img_1516  Img_1491