"ภูมิพโล ภิกขุ"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙)
 

Lovg Live the King