โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรคโดยระบบพี่เลี้ยงปีงบประมาณ 54 (1 ) ประชุมกรรมการเพื่อเตรียมการคัดเลือก


4-9-53

ในที่2-9-53ดิฉันจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งแรกหลังจากส่งเอกสารเชิญชวนน้องๆในกรมสมัครในโครงการรุ่น2ค่ะ

ขอนำร่างผลสรุปการประชุมของคุณใบเตยมาบันทึกไว้ค่ะ

 สรุปการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามโครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรคโดยระบบพี่เลี้ยงปี 2554 รุ่นที่ 2

 เวลา 12.00 – 14.00 น.   ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์            นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 2. นายแพทย์มงคล อังคศรีทองกุล       นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 3. แพทย์หญิงอัจฉรา เชาวะวณิช        ผู้จัดการโครงการTalent Management

 4. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์    ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป

 5. นายสุรพล สงวนโภคัย        ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 6. นางปาจารีย์ อัศวเสนา    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

 7. นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที่

 8. นายภิภพ กัณฑ์ฉาย  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่

 9. นางสาวดวงภาณิชา สุขพัฒนนิกูล  ผู้ประสานงานโครงการTalent Management

 10. นางสาวฐานีย์ อุทัศน์    ผู้ประสานงานโครงการTalent Management

 เริ่มประชุม เวลา 12.30 น.

            พญ.อัจฉรา กล่าวว่า ได้นำข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้สมัครกี่คน และเรื่องการคัดเลือกน้องเลี้ยง 15 คน       เรื่องการใช้เงินงบประมาณ การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยเมื่อปี 2553 มีการแบ่งกลุ่มโรค เป็น 5 กลุ่ม มีคณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ปี 2554 เราไม่ได้แบ่งกลุ่มโรค จึงได้นำเอาข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครมาเพื่อพิจารณาต่อไปว่าจะคัดเลือกอย่างไร

                                นพ.คำนวณ กล่าวว่าได้คุยกับให้คุณปาจารีย์ สรุปเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค ปี 2553 - 2556  ซึ่งมี  4 ยุทธศาสตร์  โดยเราอยู่โครงการ  TALENT  นี้ จะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กร  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่  หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง  ผู้นำทีม  ผู้นำองค์กร  และผู้นำเครือข่าย โครงการฯของเรานั้นมีเป้าหมายที่จะสร้างนักวิชาการ และแพทย์ ซึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ มา 8 คน แต่ปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ 15 คน  เรื่องความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร เรากำลังทำขั้นตอนที่ 1 (การสรรหา) ภารกิจของเราในตอนนี้คือต้องทำเรื่องการสรรหา ซึ่งมีคณะกรรมการอยู่ ณ ตอนนี้  7 ท่านด้วยกัน มี นพ.มงคล เป็นผู้แนะนำในมุมมองของ สคร และ นพ.โอภาสเป็นผู้แนะนำในมุมมองของหน่วยงานภายใน

                                พญ.อัจฉรา กล่าวว่า ขั้นตอนการคัดเลือกนี้มีความสำคัญมาก ซึ่งนพ.โอภาสเห็นด้วยกับพญ.อัจฉรา และ นพ.คำนวณ กล่าวว่า ตอนนี้ ควรจะมีขบวนการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ย. 2553    ซึ่งคณะกรรมการจะหารือเรื่องแนวทางในการคัดเลือก ต่อไป

                                นส.ฐานีย์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 26  คน  เป็น แพทย์ 4 คน นักวิชาการประมาณ 20 คน       นพ.คำนวณ กล่าวว่า วันนี้เราต้องหาเกณฑ์ในการคัดเลือก ให้ได้ก่อน    พญ.อัจฉรา กล่าวว่า ตอนนี้เราน่าจะมาดูน้องเลี้ยงที่สมัครเข้ามา ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรเพื่อจะได้ดูว่าจะใช้เกณฑ์อะไร

                                นพ.มงคล กล่าวว่า ผู้ที่มีสมรรถนะสูงอยู่แล้วควรทำให้เป็นคนดี  ที่ผ่านมาวิธีการคัดเลือก   คนที่สมัครได้ก็ไปอบรมทุกเรื่อง และการวิจัยก็ใช้เวลาเยอะ ทำให้เกิดการร้องเรียนในสคร.ขึ้น

เรื่องการคัดเลือกจากการสมัครเราก็จะได้บางส่วน แต่อยากเสนอเรื่องการสรรหาหาคนที่มีแววเข้ามา เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา หรือนำคนเก่งมาเข้าร่วมโครงการฯเลย

                                นพ.คำนวณ กล่าวว่า โครงการฯ เรามีชื่อ 2โครงการฯ เพียงแต่ปีที่แล้วโครงการพี่เลี้ยงอยู่ภายใต้Talent แต่ถ้าทำตามคำแนะนำของนพ.มงคล ปี2554 นี้เราอาจจะแยกออกมาเป็น โครงการใหม่เลยและไม่จำกัดแต่รายชื่อที่สมัครเข้ามา อาจจะใช้วิธีการสรรหาด้วย    พญ.อัจฉรา กล่าวว่า ปีที่แล้วก็ใช้วิธีการสรรหาอยู่แล้ว บ้างเหมือนกัน

                                นพ.มงคลแจ้งว่า เกณฑ์ที่เราจะเลือก เห็นด้วยกับนพ.โอภาสว่าไม่ควรเอาพนักงานราชการมาเข้าร่วม เพราะอยู่ไม่นาน และกรณีที่เป็นแพทย์มาจากโรงพยาบาล ต้องลุกขึ้นมาทำในเชิงควบคุมป้องกันโรค ซึงการนำเขามาพัฒนาคงค่อนข้างยาก

                                พญ.อัจฉรา กล่าวว่า ถ้าเป็นแพทย์ ที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นข้าราชการอายุน้อยอยู่ อาจจะเป็นเรื่องดีที่เข้ามาร่วมโครงการฯนี้

                                นพ.โอภาส กล่าววว่า เกณฑ์นี้เราก็ใช้ไป

มติที่ประชุม  ไม่ตัดสิทธิ์พนักงานราชการ

              นส.ฐานีย์ แจ้งว่า สำนักวิชาการมีประมาณ 18 หน่วยงาน สมัครมา 15 หน่วยงาน

                นพ.คำนวณ แจ้งว่าควรให้โอกาสให้หน่วยงานรับสมัครอีกครั้ง    พญ.อัจฉรากล่าวว่า อยากให้คัดเลือกเสร็จ ภายใน 15 กย 53 เพื่อให้น้องเลี้ยงที่ได้รับเข้ามามีเวลาเตรียมตัวทำกิจกรรม และโครงการฯ

                    นพ.มงคล กล่าวว่า บางโครงการที่น้องเลี้ยงสมัคร ก็ไม่ได้คิดโครงการ  เลยทำให้รู้สึกว่าเป็นการมาอบรมทำโครงการวิจัย อยากให้ปรับความเข้าใจกับผอ.สคร. ด้วยเรื่องการทำโครงการวิจัย

                      พญ.อัจฉรา กล่าวว่า บางอันไม่ได้เป็นงานวิจัย อาจจะเป็นโครงการที่น้องเลี้ยงทำอยู่ในหน่วยงานอยู่แล้ว คือโครงการจะยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้

                      นพ.คำนวณ กล่าวว่า ควรทำเป็นมติ แจ้งให้เปิดรับสมัครรอบ 2 ให้ประสานกับหน่วยงาน

                     นพ.มงคลกล่าวว่า ให้ยืดเวลาไปสักพัก และไปชักชวนให้คนที่ไม่มาสมัครมาสมัครอีกครั้ง            

                 มติที่ประชุม นพ.คำนวณให้ยืดเวลาการรับสมัครไป เป็นภายใน 10 กย 53    นพ.มงคลจะประสานผอ.สคร.ทุกแห่งและนพ.โอกาส จะประสานกับสถาบันบำราศนราดูร และสำนักโรคติดต่อทั่วไป  นพ.คำนวณ จะประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีรวิทย์ ทำหน้าที่จัดทำคำสั่งกรรมการคัดเลือก จัดทำเรื่องการเบิกจ่ายโดยใช้งบประมาณ ปี 2553

นส.ฐานีย์ ประสานห้องประชุม และทำหนังสือเชิญน้องเลี้ยงสัมภาษณ์ ทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม  รวบรวมรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการ

นส.ดวงภาณิชา บันทึกการประชุม ประสานกับนพ.โสภณ   ออกหนังสือเชิญประชุมกรรมการ

นส.วันทนีย์ แบบฟอร์มการให้คะแนน ดูเรื่องงบประมาณสำนักระบาดวิทยา ปี 2554

นพ.โสภณ ออกแบบทดสอบให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรม

                                เกณฑ์การคัดเลือก 

1 เน้นคน มากกว่า area ของโรค

2 เน้นบุคลิกภาพของ น้องเลี้ยง

                                คุณลักษณะของน้องเลี้ยงที่เหมาะ

1 มีทักษนะคติที่ดี ต่อการควบคุมโรค

2 มีความรับผิดชอบ สามารถพึ่งตนเองได้ มีวุฒิภาวะที่พอเพียง

3 มีพื้นฐานทางด้านวิชาการเบื้องต้น

4 มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมที่จะทำงานให้กับกรม

 

 

                                วิธีการให้คะแนน 

1 แบบทดสอบที่ครอบคลุมทั้ง 4 ข้อ

2  การสัมภาษณ์

โดย  กองการเจ้าหน้าที่  ประสานกับ  นพโสภณ  เรื่องการออกข้อสอบ

กรรมการสอบสัมภาษณ์

มี 2 กลุ่ม คละกัน  โดยให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 6 คนและ นพ คำนวณจะประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องกรรมการสัมภาษณ์

กำหนดวันสัมภาษณ์   วันพุธที่ 22 ก.ย. 53

สถานที่สอบ   ห้องประชุมสถาบันบำราศนราดูร อาคาร 1 ชั้น 2

เกณฑ์การสอบ โดยแบ่งเป็น

 1. 1.              แบบทดสอบ  ให้ทำแบบทอสอบ  1 ชม.

 2. 2.              การสัมภาษณ์ กำหนดการสัมภาษณ์ ต่อหลังจากทำแบบทดสอบแล้ว 

 3. 3.              การประชุมเพื่อพิจารณา  ให้ประชุมช่วงบ่าย   โดยคณะกรรมการจะใช้คะแนนเป็นส่วนประกอบ ใช้มติที่ประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสินการคัดเลือกน้องเลี้ยง

หมายเหตุ *** คนที่ไม่มาสอบ แล้วมีหนังสือแจ้งเหตุผล จะมีการให้สอบซ่อมสัมภาษณ์ ***

มติที่ประชุม   เห็นชอบ

 

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.

 

 

หมายเลขบันทึก: 390904เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2010 22:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤษภาคม 2012 15:01 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท