TRTNVIR role

  ติดต่อ

  ชมรม  

บทบาทของชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทาง รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

 

Role of Thai Radiologic Technologists and Nurses club in Vascular and Interventional Radiology

 

พรรณี สมจิตประเสริฐ

นันทา เกียรติกังวาฬไกล

เอนก สุวรรณบัณฑิต

พรรณี สมจิตประเสริฐ, นันทา เกียรติกังวาฬไกล,เอนก สุวรรณบัณฑิต. บทบาทของชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550; 1(1) : 1-3 

ชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทยก่อตั้งขึ้นจากการขยายตัวของชมรมพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทยในปี พ.ศ. 2547 ภายใต้การนำของนางพรรณี สมจิตประเสริฐ พยาบาลผู้ที่คลุกคลีในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษามานาน ชมรมฯดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย (TSVIR) เมื่อก่อตั้งชมรมฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อแสวงหาสมาชิกจาก 2 วิชาชีพที่สำคัญในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ซึ่งก็คือ รังสีเทคนิค และ พยาบาล ชมรมฯ ตั้งเป้าที่จะเป็นสื่อกลางให้แก่สมาชิกของชมรมในการเชื่อมต่อกับสถาบันทางการแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพต่างๆ (Networking) ซึ่งการดำเนินการนั้นจะทำให้เกิดการติดต่อ ช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างแน่นแฟ้นกับทางสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย (TSVIR) อีกทั้งเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิจัยและการจัดการกระบวนการทำงานในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ทางชมรมฯ จะเชื่อมต่อกับทางสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ รวมไปถึงคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและการยอมรับในระดับวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ชมรมฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้จะได้ติดต่อกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Distributors) เพื่อขอข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อที่บุคลากรในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจในการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรนี้ถือเป็นหน้าที่อันขาดไม่ได้ของชมรมฯ ดังนั้นชมรมฯจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่ผู้สนใจ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยการจัดสร้างเว็บไซต์ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่

www.trtnvir.webs.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อิสระ มีบริการเว็บบอร์ดเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ และ

www.si.mahidol.ac.th/km/cops/trtnvir ซึ่งเป็นเว็บไซต์เฉพาะสำหรับสมาชิกของงานจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตามสมาชิกของชมรมฯ ที่ยื่นใบสมัครทุกท่านจะได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทางชมรมฯจะได้ส่งรหัสผ่านให้ต่อไป อีกด้านหนึ่งด้วยความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการให้บริการอีกอย่างหนึ่งที่พัฒนาขึ้น เรียกว่า weblog หรือ blog ก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางชมรมฯ ก็จะได้สร้าง blog ขึ้น ในเว็บไซต์ซึ่งให้บริการฟรี และเป็นที่นิยมของนักเล่น blog ชาวไทย ได้แก่

www.gotoknow.org/trtnvir

ซึ่งจะเป็นการให้ผู้สนใจเข้าไปบันทึกหรือให้ข้อคิดเห็นต่อแนวคิด ความรู้ต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ตามแนวทางการสร้างสังคมอุดมปัญญาและการส่งเสริมการจัดการความรู้แห่งชาติ

 

           

æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

 

 

นอกจากบทบาทสาธารณะข้างต้น ชมรมฯ ยังได้จัดทำวารสารประจำของชมรมฯในนาม Journal for Interventional radiology Technician and Nurse (JIRTN) ขึ้น ซึ่งฉบับที่ท่านอ่านอยู่นี้เป็นฉบับแรก และจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมไปถึงการประสานงานกับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในการจัดอบรมเฉพาะทางด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา การดำเนินการจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หากแต่ยึดถือความมั่นคงของชมรมฯ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพของสมาชิกเป็นที่ตั้ง สุดท้ายนี้ชมรมฯ จะพยายามอย่างยิ่งให้สมาชิกของชมรมฯและผู้สนใจในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย ทั้งหมดนี้คือบทบาทที่สำคัญของชมรมฯ ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KENA in IR life

หมายเลขบันทึก: 385849, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-12 15:55:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ชมรม#พยาบาล#รังสี#รังสีเทคนิค

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)