สิ่งที่เรียน: การเต้นลีลาศ


 

วิธีเรียน:

      แต่ละบุคคลมีบุคลิกที่แตกต่างกัน ความชอบ ความสนใจก็หลากหลาย จากการที่ข้าพเจ้าได้ลองค้นหา ฝึกฝน ทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ข้าพเจ้าพบแล้วว่า มีกิจกรรมหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง ไม่เคยเบื่อ ไม่ย่อท้อที่จะปฏิบัติ อีกทั้งยังรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินอีกด้วย กิจกรรมนี้นี้ถือเป็นกิจกรรมยามว่างของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าคิดว่า กิจกรรมนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยยกระดับจิตใจของข้าพเจ้า กิจกรรมนี้คือ การเต้นลีลาศ การที่เรารักที่จะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ไม่ใช่เพียงว่ากิจกรรม เราทำได้ดี แต่เป็นเพราะกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่เราสนใจ ชอบที่จะแสดงออก มีความสุขที่จะทำอย่างนั้นจริงๆ คงไม่มีใครสามารถเต้นลีลาศหรือทำสิ่งใดเป็นมาตั้งแต่เกิด ทุกสิ่งอย่างล้วนเกิดจากการฝึกฝน ใจที่สู้และรักที่จะทำ สำหรับการเต้นลีลาศ ข้าพเจ้าชอบที่จะดูการแข่งขันและการเต้นลีลาศอยู่เป็นประจำ ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกก็เริ่มสนใจมากขึ้น จนได้ไปเรียนเต้นลีลาศอย่างจริงจัง ตอนแรกข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยมาก ด้วยจังหวะและท่าเต้นที่ซับซ้อน ข้าพเจ้าต้องใช้สมาธิบวกกับความตั้งใจเป็นอย่างมาก แม้จะเหนื่อย เมื่อยล้าขนาดไหน ข้าพเจ้าก็ไม่เคยท้อ กลับรักและอยากเห็นการพัฒนาของตนเอง ข้าพเจ้าพยายามฝึกฝน โดยการนับจังหวะบ่อยๆ จำท้วงท่าให้แม่นยำ ลีลาต่างๆ หลังเลิกเรียนหรือเมื่อมีเวลาว่าง ข้าพเจ้ามักจะนัดกับเพื่อนเพื่อมาซ้อมเต้นกันอยู่เสมอ จนในที่สุด ข้าพเจ้าสามารถเต้นลีลาศได้อย่างสวยงามและคล่องแคล่ว

ผลการเรียนรู้และข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์:

 

      ข้าพเจ้าสามารถเต้นได้หลายจังหวะ อาทิเช่น ชะชาช่า บีกิน วอล์ค เป็นต้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากการเต้นลีลาศ ข้าพเจ้าได้ทั้งเพื่อนได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การเต้นลีลาศทำให้ข้าพเจ้ามีสติ สมาธิในการเรียนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดของข้าพเจ้าอีกด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้นคือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความพยายาม มานะอดทน ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้ ถ้าเราตั้งใจ ดังคำกล่าวของไอสไตน์ที่ว่า “Nothing is impossible” และข้าพเจ้าเชื่อว่าตนเองจะต้องเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพคนหนึ่งให้ได้

Thanks for:

     อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     เพื่อนที่เรียนวิชาลีลาศกลุ่มสองทุกคน

      www.youtube.com

       www.tdsa.or.th

 

ภาคผนวก:

 

วิดีทัศน์การเรียนลีลาศของข้าพเจ้า 

http://www.youtube.com/watch?v=hwWm__HG9G4

 

จัดทำโดย  นศพ. สญุมพร   ชอบธรรม  ชั้นปีที่1 

               คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  533070113-4

 

ณ  เวลา 17.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2553