บังสุกหรี  ระเบียบพร โต๊ะอิหม่าม ได้สรุปเป้าหมายของทุกกลุ่มที่ออกมาเล่าประสบการณ์ โดย บังสุกหรี  บอกว่า การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ตามที่ทุกกลุ่มนำเสนอนั้นได้มีอยู่แล้วในหลักศาสนาอิสลาม หากเรานำหลักศาสนามาบูรณาการใช้ทุกคนก็จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  บังสุกหรีบอกต่ออีกว่าในการลดรายจ่ายหากใช้หลักทางศาสนามาช่วยใน

การขัดเกลาจิตใจทำใหเกิดกระบวนการลดทุกอย่าง เช่น

  •  ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด  
  •  อย่าใช้จ่ายเกินกำลังของตนเอง
  •  รู้จักคำว่าพอเพียงในสิ่งที่พึงมีพึงได้
  •  พอใจพอเพียงในสิ่งที่มีอยู่

ในส่วนของการเพิ่มรายได้ บังสุกหรี บอกว่า ครอบครัวของท่าน เลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเศษอาหารสำเร็จรูป เลี้ยงแบบพอประมาณ ไม่เกิน 10 ตัว  เลี้ยงไก่ไว้บริโภคเนื้อ และไข่ (แม่ไก่ 3 ตัว) เลี้ยงวัวขุนไว้ขาย  1  ตัว  ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้กินเอง และยังเหลือไว้ขาย  ปุ๋ยก็ได้จากมูลวัวไม่ต้องซื้อ บังสุกหรี ยังบอกต่ออีกว่า อย่าดูถูกงาน อย่าเลือกงาน ทำงานทุกอย่างที่มีรายได้  “มนุษย์ไม่เคยพลาดกับสิ่งที่ผิดและหลงลืม”  ทุกคนเคยผิด และทุกคนเคยลืม  สิ่งที่ผิดก็ให้แก้ตัวใหม่ สิ่งใหนที่เคยลืมก็ให้ทำใหม่ เรื่องของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  สิ่งใหนที่เคยผิดเคยลืมก็ให้เริ่มใหม่
    บังสุกหรี  บอกอีกว่า  งานทุกอย่างต้องมีการประชุม (การพูดคุยวางแผนกันในครอบครัว) สามี ภรรยา ลูกๆ  และต้องให้มีความเสมอภาคกันในครัวเรือน  บังสุกหรี ได้สรุป เป้าหมายของการแก้จน  3  ข้อ ว่า

  • ให้มีงานทำ
  • ลดอบายมุขทุกชนิด
  • ให้มีความพอดีพอเพียง อย่าฟุ่มเฟือย