สรุป การศึกษางานวิจัยต่างประเทศ

เรื่อง “การศึกษาผลของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับครูสอน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์”

(A Study of the effects of computer-assisted instruction and teacher instruction on achievement in mathematics) โดย Rinaldi, Iris Lillian , M.A., Eastern Michigan UniverSity ปี 1997

การศึกษางานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของ CAI และครูสอน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน เกรด 8 จำนวน 20 คน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เศษส่วน , ทศนิยม และเปอร์เซ็นต์ แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกเรียนด้วย CAI อีกกลุ่มเรียนด้วย ครูสอน  ทำการทดลอง 5 สัปดาห์ โดยเรียนวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วัน  หลังจากนั้นเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน  กล่าวคือ ไม่ว่านักเรียนจะเรียนด้วย CAI หรือเรียนกับครู คะแนนไม่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ พอจะสรุปได้ว่า ถ้าจะนำผลการวิจัยเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ จากผลการทดลองดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่า CAI ที่จะพัฒนาขึ้น จะต้องออกแบบการสอน การตั้งวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา การเสริมแรง บน CAI ควรจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงเป็นหลักสำคัญ เพราะถ้าหากผลการทดลองพบว่า ครูสอนได้ดีไม่แตกต่างกับ CAI จะเป็นการเสียเวลา เสียงบประมาณ ในการผลิต CAI ซึ่งทำหน้าที่โดยครู

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=46&did=740451301&SrchMode/