Trick สำหรับการใช้งาน Google

Trick สำหรับการใช้งาน Google มีอยู่หลาย Trick แต่วันนี้จะยกตัวอย่าง Trick ง่ายๆ 1 Trick ที่กลุ่มของจ้าพเจ้าได้นำเสนอ นั้นก็คือการค้นหาแบบค้นทั้งวลี (หรือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breath of fire IV" หรือกล่มคำอื่นๆ ที่เพื่อนๆ ต้องการค้นหา เช่น "เศรษฐกิจมหภาค","Macroeconomic Outlook" สังเกตว่าถ้าเราไม่ใช้ " " จะหมายถึงการค้นหาโดยใช้คำหลัก มากกว่า 1 คำ (Macroeconomic หรือ Outlook) จะได้อย่างน้อย 1 คำ คำใดคำหนึ่งนั้นซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาอาจจะปรากฎคำทั้งสองอยู่ในหน้าเอกสารเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาว นภาภรณ์ แสงสุวรรณความเห็น (0)