ศัพท์บัญชี ภาษาไทย-อังกฤษ

ศัพท์บัญชี

ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ 

กระแสเงินสด

cash flow

กระแสเงินสดเข้า

cash inflow

กระแสเงินสดออก

cash outflow

กระดาษทำการสอบบัญชี

audit working papers

กลุ่มหลักทรัพย์

security portfolio

กองทุน

fund

กองทุนจม

sinking fund

กองทุนบำเหน็จ บำนาญ

pension fund

กองทุนพันธบัตร

boud fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

provident fund

ก่อนหักรายจ่าย

gross

การเช่า

leasing

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี

accounting change

การเปิดเผยข้อมูล

disclosure

การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

private offering,

การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป

public offering

การแปลงสภาพ

conversion

การแยกหุ้นทุน

stock split

การแลกเปลี่ยน

barter

การแลกเปลี่ยนเช็ค

exchange cheque

การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน

currency seap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน

single currency interest rate swap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน

cross currency interest rate swap

การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

basis swap

การโอนสิทธิ

assignment

การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน

assigned accounts receivable

การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี

accounting valuation

การขายผ่อนส่ง

installment sale

การควบกิจการ

business combination

การควบกิจการ

merger

การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน

budgetary control

การควบคุมจำนวนการผลิต

production control

การควบคุมทางการบัญชี

accounting control

การควบคุมภายใน

internal control

การควบคุมสินค้าคงเหลือ

inventory control

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น

compound interest depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม

group depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม

composite depreciation method

การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง

accelerated depreciation

การจัดสรร

appropriation

การจัดสรรกำไรสุทธิ

appropriation of net income

การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า

account receivable financing

การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย

matching

การจ้างงาน

employment

การจำนำบัญชีลูกหนี้

pledging of accounts receivable

การซื้อขายบัญชีลูกหนี้

factoring

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์

analytical review

การตรวจสอบใบสำคัญ

vouching

การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ

pre audit

การตรวจสอบการจัดการ

management audit

การตรวจสอบการดำเนินงาน

operational audit

การตรวจสอบการปฏิบัติการ

performance audit

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

compliance audit

การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

audit through the computer

การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์

audit around the computer

การตรวจสอบงบการเงิน

financial audit

การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่

physical check,

การตรวจสอบด้านบริหาร

administrative audit

การตรวจสอบบัญชี

audit

การตรวจสอบบัญชี

auditing

การตรวจสอบบัญชีประจำปี

annual audit

การตรวจสอบบัญชีภายใน

internal audit

การตั้งราคาจากทุน

cost-plus pricing

การตัดค่าสูญสิ้น

depletion

การตัดบัญชี

amortization

การตัดยอด

cut-off

การตีราคาใหม่

revaluation

การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

first in, first out FIFO

การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน

last in, first out LIFO

การทดลองปฏิบัติ

reperformance

การทดสอบ

test

การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี

audit test

การบวกแนวตั้ง

footing

การบัญชี

accounting

การบัญชีเงินกองทุน

fund accounting

การบัญชีการเงิน

financial accounting

การบัญชีต้นทุน

cost accounting

การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

job order costing

การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง

process costing

การบัญชีต้นทุนทางตรง

direct costing

การบัญชีต้นทุนผันแปร

variable costing

การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

standard costing

การบัญชีต้นทุนรวม

full costing

การบัญชีต้นทุนร่วม

full absorption costing

การบัญชีตามความรับผิดชอบ

responsibility accounting

การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม

functiconal accounting

การบัญชีบริหาร

administrative accounting

การบัญชีรัฐบาล

governmental accounting

การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ

merger accounting

การบัญชีสำหรับหน่วยงาน

entity accounting

การบัญชีสำหรับองค์การ

enterprise accounting

การบันทึกรายการในสมุดบัญชี

accounting entry

การปฏิบัติทางการบัญชี

accounting practice

การประเมินราคา

appraisal

การประมาณการ

forecasting

การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา

depreciation adjustment

การปรับปรุงรายการ

adjustment

การปริวรรตเงินตรา

foreian exchange

การปันส่วน, การแบ่งส่วน

allocation

การปันส่วนต้นทุน

cost allocation

การปิดบัญชีประจำปี

annual closing

การผ่านรายการบัญชี

posting

การฝากขาย

consignment

การพิสูจน์ยอด

reconciliation

การยืนยันความถูกต้อง

confirmation

การรวมกิจการ

consolidation

การรวมกิจการ

merger

การร่วมค้า

joint venture

การรับรองตั๋วแลกเงิน

acceptance

การรับรู้รายได้

revenue recongnition

การลงบัญชี

bookkeeping

การลดค่าเงินตรา

devaluation

การวางแผนการตรวจสอบบัญชี

audit planning

การวางแผนภาษีอากร

tax planning

การวิเคราะห์

analysis

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

break-even analysis

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

cost-benefit analysis

การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร

cost-volume-profit analysis

การวิจัยตลาด

marketing research

การวิจัยทางการตลาด

market research

การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก

external audit

การสอบยันความถูกต้อง

cross check

การอ้างอิงระหว่างกัน

cross-reference

เกณฑ์เงินสด

cash basis

เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ

accrual basis

เกณฑ์ทางการบัญชี

basis of accounting

แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี

accounting error adjustment

กำไร

gains

กำไร

profit

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว

realized gain (loss)

กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

unrealized gain (loss)

กำไรขั้นต้น

gross earnings, gross income

กำไรขั้นต้น

gross profit

กำไรต่อหุ้น

earnings per share

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

primary earnings per share

กำไรผันแปร

contribution margin

กำไรส่วนทุน

capital gain

กำไรสะสม

accomulated income

กำไรสะสม

earned surplus

กำไรสะสม

retained earnings

กำไรสะสมจัดสรร

appropriated retained earnings,

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

unappropriated retained earnings

กำไรสุทธิ

earnings

กำไรสุทธิ

net profit

กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี

earnings before Interest after Tax (EBIAT)

กำไรสุทธิต่อหุ้น

earnings before per share (EBIT)

กำหนดเอง

arbitrary

กิจกรรม

activity

กิจกรรมในการจัดหาเงิน

financing activities

กิจกรรมการลงทุน

investing actitities

กิจกรรมดำเนินงาน

operating activities

ขบวนการ

procedure

ของเสีย

spoilage

ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย

safety stock

ของสูญเสีย

waste

ข้อบังคับของบริษัท

articles of association,

ข้อบังคับของบริษัท

articles of incorporation

ข้อผิดพลาด

error

ข้อมูลย้อนกลับ

feedback value

ข้อสนเทศทางการบัญชี

accounting information

ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี

accounting assumption

ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี

basic assumption of accounting

ขาดทุน

loss

ขาดทุนขั้นต้น

gross loss

ขาดทุนต่อหุ้น

loss per share

ขาดทุนสะสม

deficit

ขาดทุนสุทธิ

net loss

ขาย

sale

ขาย

sell

ขายสุทธิ

net sales

เข้าครอบครองกิจการ

takeover

ความเชื่อถือได้

reliability

ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี

audit risk

ความเสี่ยงทางธุรกิจ

business risks

ความเห็นแบบมีเงื่อนไข

qualified opinion

ความเห็นผู้สอบบัญชี

auditor’s opinion

ความครบถ้วน

completeness

ความถูกต้องตามที่ควร

fairness

ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี

auditability

ความลำเอียง

bias

ความสม่ำเสมอ

consistency

ค่าเช่า

rent

ค่าเผื่อ

allowance

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

allowance for doubtful accounts

ค่าเผื่อหนี้สูญ

allowance for bad debts

ค่าเสี่ยงภัย

contingence

ค่าเสื่อมราคา

depreciation

ค่าเสื่อมราคาสะสม

accumulated depreciation

ค่าแรงงาน

wage

ค่าแรงงานทางตรง

direct labor

ค่าแรงทางอ้อม

indirect labor

ค่าใช้จ่าย

expense

ค่าใช้จ่าย

overhead

ค่าใช้จ่ายโรงงาน

factory overhead

ค่าใช้จ่ายโรงงาน

factory overhead expense

ค่าใช้จ่ายโรงงาน

manufacturing expense

ค่าใช้จ่ายในการขาย

selling expense

ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย

distribution expense

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

operating expense

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

administrative expense

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

manufacturing overhead,

ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน

absorbed overhead

ค่าใช้จ่ายคงที่

fixed expense

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

accrued expense

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

financial expenses

ค่าใช้จ่ายทางตรง

direct overhead

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

indirect expense

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

contingent charge

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

deferred debit

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

deferred expense

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

prepaid expense

ค่าใช้จ่ายอื่น

other expenses

ค่าการกุศล

charity

ค่าขนส่ง

transportation expense

ค่าความนิยม

goodwill

ค้างรับค้างจ่าย

accrual

ค่าจ้าง

wage

ค่าจ้าง, ให้เช่า

hire

ค่าจ้างทางตรง

direct wages

ค่าซ่อมแซม

repair

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

bank charge

ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า

hire charge

ค่านายหน้า

brokerage

ค่านายหน้า

commission

ค่าบำรุงรักษา

maintenance

ค่าพาหนะเดินทาง

travelling expense

ค่าระวาง, ค่าขนส่ง

freight

ค่าระวางขาเข้า

freight in

ค่าระวางขาออก

freight out

ค่าสิทธิ

royalty

ค่าสุทธิ

net worth

เครดิต

credit

เครดิตธนาคาร

bank credit

เครื่องเสีย

off-line

เครื่องใช้สำนักงาน

office equipment

เครื่องจักร

machinery

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

furniture and fixtrues

เครื่องพิมพ์ดีด

typwriter

เครื่องมือ

tool

คำรับรองของผู้สอบบัญชี

auditor’s certificate

คำสั่งซื้อ

purchases order

คำสั่งผลิต

work order

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

budget manual

คู่มืองานบัญชี

accounting manual

งบ, ใบแจ้งยอด

statement

งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน

statement of sources and applications of funds

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

statement of changes in financial position

งบแสดงฐานะการเงิน

statement of financial position

งบกระแสเงินทุน

funds flow statement

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

bank reconciliation

งบการเงิน

financial statement

งบการเงินเปรียบเทียบ

comparative financial statement

งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน

fianancial statement

งบการเงินประจำปี

annual financial statement

งบการเงินรวม

combined financial statement

งบการเงินรวม

consolidated financial statement

งบการเงินระหว่างกาล

interim financial statement

งบการเงินอย่างย่อ

condensed financial statement

งบกำไรขาดทุน

earnings statement

งบกำไรขาดทุน

profit and loss statement

งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว

single-step income statement

งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

multiple-step income statement

งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน

current operating performance

งบกำไรสะสม

retained earnings statement

งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

financial accounting

งบดุล

balance sheet

งบทดลอง

trial balance

งบทดลองก่อนปรับปรุง

unadjusted trial balance

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

preclosing trial balance

งบทดลองหลังการปรับปรุง

adjusted trial balance

งบทดลองหลังปิดบัญชี

closing trial balance

งบบัญชีกระแสเงินสด

cash flow statement

งบประมาณ

budget

งบประมาณเงินสด

cash budget

งบประมาณใหญ่

master budget

งบประมาณกระแสเงินสด

cash-flow budget

งบประมาณคงที่

fixed budget

งบประมาณที่จัดสรร

appropriation budget

งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้

flexed budget

งบประมาณผันแปร

flexible budget

งบประมาณผันแปร

variable budget

งบประมาณรายจ่ายการลงทุน

capital budget

งาน

job

งานระหว่างทำ

work in process

งานระหว่างผลิต

work in progress

เงินเดือน

payroll

เงินเดือน

salary

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

bank overdraft

เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง

inflation

เงินเริ่มแรก

down payment

เงินให้กู้

loan receivable

เงินกองทุนสะสม

capital fund

เงินกู้ธนาคาร

bank loan

เงินค่างวด

installment, instalment

เงินทดรอง

advance

เงินทุนหมุนเวียน

working capital

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

net working capital

เงินประกัน

marginal deposit

เงินปันผล

dividend

เงินปันผลค้างจ่าย

accrued dividend

เงินปันผลที่ประกาศจ่าย

declared dividend

เงินปันผลระหว่างกาล

interim dividend

เงินปันผลสะสม

accumulated dividend

เงินฝากธนาคาร

cash at bank

เงินมัดจำ

deposit

เงินลงทุน

investment

เงินลงทุนชั่วคราว

temporary investment

เงินวางประกัน

retention money

เงินสด

cash

เงินสดในมือ

cash on hand

เงินสดปันผล

cash dividend

เงินสดย่อย

petty cash

จับต้องไม่ได้

intangible

เจ้าหนี้เงินกู้

loan payable

เจ้าหนี้การค้า

account payable

เจ้าหนี้การค้า

trade account payable

เจ้าหนี้ตั๋วเงิน

bill payable

เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย

note payable

จำนอง

mortgage

จุดคุ้มทุน

break-even point

เช็ค

cheque

เช็คของขวัญ

cashier’s cheque

เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน

certified check

เช่าซื้อ

hire purchase

เชื่อมเข้าโดยตรงกับ

local area network LAN

ดอกเบี้ย

interest

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

accrued interest

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

accrued interest payable

ดอกเบี้ยค้างรับ

accued interest receivable

ดัชนี

index

เดบิต

debit

ต้นทุน

cost

ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า

carrying cost

ต้นทุนการแปลงสภาพ

conversion cost

ต้นทุนการผลิต

cost of production

ต้นทุนกึ่งคงที่

semifixed cost

ต้นทุนขั้นต่ำ

prime cost

ต้นทุนขาย

cost of sales

ต้นทุนคงที่

fixed cost

ต้นทุนค่าเสียโอกาส

opportunity cost

ต้นทุนคิดเข้างาน

absorbed cost

ต้นทุนคิดเข้างาน

applied cost

ต้นทุนงานสั่งทำ

job cost

ต้นทุนจม

sunk cost

ต้นทุนจริง

actual cost

ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน

replacement cost

ต้นทุนต่อหน่วย

cost unit

ต้นทุนต่อหน่วย

unit cost

ต้นทุนตามงวดระยะเวลา

period cost

ต้นทุนถัวเฉลี่ย

average cost

ต้นทุนทางอ้อม

indirect cost

ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้

uncontrollable cost

ต้นทุนที่ควบคุมได้

managed cost

ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้

controllable cost

ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น

contingent cost

ต้นทุนบวกค่าขนส่ง

cost and freight

ต้นทุนบวกค่าระวาง

cost and freight C;F

ต้นทุนผลิตภัณฑ์

manufacturing cost

ต้นทุนผลิตภัณฑ์

product cost

ต้นทุนผลิตสินค้า

overhead cost

ต้นทุนผันแปร

variable cost

ต้นทุนมาตรฐาน

standard cost

ต้นทุนร่วม

joint cost

ต้นทุนวัสดุ

material cost

ต้นทุนวัสดุทางตรง

direct material cost

ต้นทุนส่วนแตกต่าง

differentail cost

ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น

incremental cost

ต้นทุนสินค้าขาย

cost of goods sold

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ

cost of goods manufactured

ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น

warrants

ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

currency futures

ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า

interest rate futures

ตลอดปี

year-around

ตลอดปี

yearly

ตลาดมืด

black market

ตัดออก

write-off

ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

floating rate note (FRN)

ตัวแทน

agent

ตั๋วแลกเงิน

bill of exchange

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

promissory note

ตัวอย่าง

sample

ตารางเวลา

schedule

ตารางการจัดอายุหนี้

aging schedule

ถัวเฉลี่ย

average

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

weighted average

ถึงกำหนด

nature , due

ทบทวน

review

ทรัพย์สิน

asset

ทรัพย์สินถาวร

fixed asset

ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน

intangible fixed asset

ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน

tangible fixed asset

ทรัสต์รีซีท

trust receipt

ทะเบียนเช็ค

check register

ทะเบียนใบสำคัญจ่าย

voucher register

เทคนิคการตรวจสอบบัญชี

audit technique

ที่ดิน

land

ที่ดิน

property

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

property, plant and equipment

ทุกปี

year after year

ทุน

capital

ทุนเรือนหุ้น

capital stock

ทุนชำระแล้ว

paid-in capital

ทุนสำรอง

capital reserve

ธนบัตร

bank note

นโยบายการบัญชี

accounting policies

นักบัญชี

accountant

นายหน้า

broker

แนวการตรวจสอบบัญชี

audit program

แนวความคิด

concept

แนวความคิดเบื้องต้น

basic concept

แนวทางการตรวจสอบ

audit trail

แนวทางการตรวจสอบบัญชี

audit guide

นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน

account stated

บริษัท จำกัด

corporation

บริษัท จำกัด

limited company

บริษัทเอกชน

private company

บริษัทในเครือ

affiliated company

บริษัทใหญ่

holding company

บริษัทใหญ่จำกัด

parent company

บริษัทได้รับอนุญาต

authorized company

บริษัทจดทะเบียน

listed company

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

related company

บริษัทมหาชน จำกัด

public company

บริษัทมหาชน จำกัด

public limited company

บริษัทย่อย

subsidiary company

บริษัทหลักทรัพย์

securities company

บัญชี ฝากเงินธนาคาร

bank

บัญชีเงินฝากประจำ

deposit account

บัญชีเงินสด

cash account

บัญชีเดินสะพัด

account current

บัญชีเดินสะพัด

current account

บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว

drawing account

บัญชีแยกประเภท

ledger account

บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ

purchases ledger

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้

sales ledger

บัญชีกำไรขาดทุน

profit and loss account

บัญชีกำไรขาดทุน

revenue account

บัญชีกำไรขาดทุน

temporary account

บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร

profit and loss appropriation account

บัญชีคุมยอด

control account

บัญชีงบดุล

balance sheet account

บัญชีจริง

real account

บัญชีจัดสรร

appropriation account

บัญชีจ่ายค่าจ้าง

wages account

บัญชีต้นทุนรวม

absorption costing

บัญชีตรงข้าม

contra accounts

บัญชีทุน

capital account

บัญชีปรับมูลค่า

offset account

บัญชีปรับมูลค่า

valuation account

บัญชีพัก

suspense account

บัญชีย่อย

subsidiary accounts

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักบัญชีความเห็น (0)