ยกเลิกสูติบัตรท.ร.๐๓ มาเป็นสูติบัตรท.ร.๓ กรณีด.ช.เซเมียวละ


ในขณะที่เด็กเกิด และมีการแจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน ในขณะนั้นยังไม่มีหนังสือสั่งการออกมาว่าจะปฏิบัติกับการแจ้งเกิดของแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติอย่างไร การแจ้งเกิดจึงแจ้งไปตามความเข้าใจของนายทะเบียนว่าจะต้องแจ้งเกิดแบบแรงงานต่างด้าวแบบเดิมเท่านั้น

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ , Than Than Cho (a) Mee Ngal หรือนางสาวมิต้า มาปรึกษาผมเรื่องการแจ้งเกิดลูก

คุยไปคุยมาปรากฏว่าเธอแจ้งเกิดลูกเรียบร้อยแล้วที่เทศบาลเมืองระนอง ลูกเธอด.ช.เซเมียวละ ได้รับสูติบัตร ท.ร.๐๓ มีหมายเลข ๑๓ หลัก คือ ๐๐-๘๕๙๙-xxxxxx-x

ดูเหมือนว่าน่าจะหมดปัญหาแล้ว แต่ก็มีปัญหาเนื่องมาจากเธอเล่าว่า เธอและสามีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ได้รับหนังสือเดินทาง (Temporary Passport) โดยเธอเข้าเมืองไทยมาตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยได้รับวีซ่าเป็นเวลา ๒ ปี ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  ส่วนสามีเธอเข้าเมืองไทยมาตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ โดยได้รับวีซ่าเป็นเวลา ๒ ปี เช่นกัน

และได้ให้กำเนิดด.ช.เซเมียวละ ซึ่งเป็นลูกเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่โรงพยาบาลระนอง ซึ่งเป็นคนเดียวกับด.ช.เซเมียวละข้างต้น เธอถามผมว่า ในเมื่อสถานะทางกฎหมายของเธอและสามีเปลี่ยนไปจากแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มาเป็นแรงงานที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เธอควรที่จะได้รับผลดีของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนี้ด้วย เธอจะแจ้งเกิดใหม่ได้ไหม ต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง

จริงด้วยสิ กรณีเช่นนี้จะสามารถแจ้งยกเลิกสูติบัตร จำหน่ายรายการทะเบียน แล้วขอแจ้งเกิดใหม่ตามสถานะที่ถูกต้องได้หรือไม่ เสียดายตอนที่ร่วมกับ SWIT ในการทำหนังสือปรึกษาหารือเรื่องการแจ้งเกิดสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  ตกประเด็นนี้ไป

เพราะในขณะที่เด็กเกิด และมีการแจ้งการเกิดภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน ในขณะนั้นยังไม่มีหนังสือสั่งการออกมาว่าจะปฏิบัติกับการแจ้งเกิดของแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติอย่างไร การแจ้งเกิดจึงแจ้งไปตามความเข้าใจของนายทะเบียนว่าจะต้องแจ้งเกิดแบบแรงงานต่างด้าวแบบเดิมเท่านั้น (แจ้งด้วยแบบท.ร.๓๘/๑ และใบอนุญาตแรงงาน)

ด.ช.เซเมียวละจึงได้รับการแจ้งเกิดแบบท.ร.๐๓ มีหมายเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข ๐๐

การแจ้งเกิดของ Than Than Cho (a) Mee Ngal หรือนางสาวมิต้า จึงมิได้เป็นการดำเนินการไปโดยมิชอบ หรืออำพรางข้อเท็จจริงแต่ประการใด ซึ่งตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งจำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้[i] ซึ่งหมายความว่านายทะเบียนสามารถยกเลิกสูติบัตร แล้วออกให้ใหม่ตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้

นอกจากนี้หนังสือสั่งการที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘ ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่องการจัดทำทะเบียนราษฎรสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติตามยุทธศาสตร์การจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ก็ยอมรับว่า ในการรับแจ้งการเกิดบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่บุตรเกิดบิดาและมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง หรือบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและฝ่ายที่เหลือเป็นคนต่างด้าวประเภทใดก็ตาม นายทะเบียนจะต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร ท.ร.๓ กำหนดเลขประจำตัวประชน[ii] 

ส่วนการที่หนังสือสั่งการฉบับดังกล่าวมิได้เอ่ยถึงแนวทางปฏิบัติว่าจะต้องทำเช่นไรกับกรณีแจ้งการเกิดลูกไปแล้ว จะมาขอยกเลิกสูติบัตร เพื่อแจ้งเกิดใหม่ตามสถานะที่ถูกต้องว่าจะเป็นอย่างไร ก็มิอาจที่จะยกเลิกไม่ได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร มาตรา ๑๐ บัญญัติไว้ชัดเจนอยู่แล้ว

ผมจินตนาการออกได้เท่านี้ ไม่รู้ว่านายทะเบียนจะจินตนาการตรงกันหรือไม่ หากจินตนาการไม่ตรงกัน ผลการดำเนินการเป็นเช่นไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ


[i] มาตรา ๑๐ วรรค ๓ ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญั ตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ  หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนและดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี

[ii] หนังสือสั่งการที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘ ข้อ ข. การรับแจ้งการเกิดและการออกสูติบ้ตร

หมายเลขบันทึก: 382213เขียนเมื่อ 6 สิงหาคม 2010 11:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

สวัสดีค่ะ คุณจันทร์กระดาษ

ดิฉันรบกวนขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยเลขบัตรหรือข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ

คืออยากจะแนะนำให้แก้ไขภาพ โดยควรทำแถบสีเพื่อปิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันผู้ประสงค์ไม่ดีนำข้อมูลไปใช้ในทางเสียหายค่ะ เนื่องจากว่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น มีผู้เข้ามาอ่านและมาดูจำนวนมากค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนค่ะ

รบกวนพิจารณาด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

28 กันยายน 2553

หลังจากที่ผมได้ตั้งคำถามไว้สักระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ผมได้พานางตานตานโช ไปยกเลิกสูติบัตร ท.ร.03 แล้วขอใหม่เป็นท.ร.3 ปรากฏว่าสำเร็จครับ

ผมอยากจะทราบว่าข้อดีข้อเสียของ ทร03 กับ ทร3 ต่างกันอย่างไรครับ แล้วทำไมต้องเปลี่ยนเป็น ทร3

ตอนนี้ผมยังถือ ท.ร.03 ไม่รู้ว่าควรทำยังไงต่อคับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องบัตรหรือหลักฐานใดๆเลยครับ ตอนนี้ผมก็20ปีแล้ว

ตอนนี้ผมยังถือ ท.ร.03 ไม่รู้ว่าควรทำยังไงต่อคับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องบัตรหรือหลักฐานใดๆเลยครับ ตอนนี้ผมก็20ปีแล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี