การพัฒนาทุนมนุษย์

รากฐานในการพัฒนาองค์กร สังคม

 และประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐานทางด้านเศรษฐกิจ

สังคม การค้าแข่งขัน รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ

 

ddress style="text-align: center;">

"ทรัพยากรมนุษย์ คือ สินทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้

ddress style="text-align: center;"> ddress style="text-align: center;">การพัฒนาทุนมนุษย์จะส่งผลให้เกิดทรัพย์สินทางปัญหา ทรัพย์สินทางสังคม ddress style="text-align: center;"> ddress style="text-align: center;">และเครือข่ายที่มีคุณค่าต่อตัวทรัพย์ ต่อองค์กร ต่อสังคม ส่งผลต่อการพัฒนา ddress style="text-align: center;"> ddress style="text-align: center;">ประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป" ddress style="text-align: center;">