ขอความคิดเห็นจากทุกท่านให้เข้ามาแบ่งปันความรู้ ว่านักพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ควรคู่การบริหารการเปลี่ยนปลง ต้นแบบความดีงามของสังคมไทย ต้องมีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในด้านใด(ประสบการณ์ ภาษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมฯลฯ) เข้ามาช่วยออกแบ

นักพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ควรคู่การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้นแบบความดีงามของสังคมไทย ต้องมีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในด้านใด เข้ามาออกแบบความคิดร่วมกันเพื่อพัฒนานักพัฒนาทุนมนุษย์ต้นแบบของไทย รองรับสู่การแข่งขันในระดับสากล ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ขอความคิดเห็นจากทุกท่านให้เข้ามาแบ่งปันความรู้ ว่านักพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ควรคู่การบริหารการเปลี่ยนปลง ต้นแบบความดีงามของสังคมไทย ต้องมีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในด้านใด(ประสบการณ์ ภาษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมฯลฯ) เข้ามาช่วยออกแบบแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อการพัฒนานักพัฒนาทุนมนุษย์ต้นแบบของสังคมไทย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศก่อนเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 ว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การพัฒนาทุนมนุษย์

รากฐานในการพัฒนาองค์กร สังคม

 และประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐานทางด้านเศรษฐกิจ

สังคม การค้าแข่งขัน รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ

 

"ทรัพยากรมนุษย์ คือ สินทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้

การพัฒนาทุนมนุษย์จะส่งผลให้เกิดทรัพย์สินทางปัญหา ทรัพย์สินทางสังคม
และเครือข่ายที่มีคุณค่าต่อตัวทรัพย์ ต่อองค์กร ต่อสังคม ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมความเห็น (3)

สวัสดีครับ 

           ก่อนทีจะเข้าประเด็นความคิดเห็น ก็ขออภัยก่อนะครับว่าผมไม่ใช่ปราชญ์ทางทางการพัฒนามนุษย์   แต่ผมเคยเพิ่มทุนให้แก่มนุษย์ หรือนัยหนึ่งทุนมนุษ์ในหลายประเด็นมาก่อน   แต่โจทย์นี้ผมก็วิเคราะห์ไปตามคนร่วมแบ่งปันนะครับ  ซึ่งมีโอกาสที่จะผิดประเด็นสูงมากก็ตาม  แต่เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่ผมจะผ่านไปไม่ได้แน่นอน

          นักพัฒนาทุนมนุษย์ต้องมีความรอบรู้เรื่องใด   ผมว่าให้มองที่ทุนมนุษย์ครับ  ว่าเป็นประเภทไหน  ถ้าทุนมนุษย์เป็นครู    นักพัฒนาก็ต้องรอบรู้ในเรื่องครู  ถ้านักพัฒนาต้องรอบรู้ครอบจักรวาล  ก็หายาก  กว่าจะได้พัฒนาก็ใช้เวลารอคอย   นักพัฒนาที่รอบรู้เฉพาะทางเฉพาะทุนมนุษย์แต่ละประเภทมีมากมากมายในประเทศไทย  แต่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ในทะเบียนนักพัฒนา หรือนัยหนึ่งก็คือเป็นนักพัฒนาที่ด้อยโอกาสนั่นเองครับ    คนไทยเราพอใครเด่นขึ้นมาสักคนก็เป็นที่สนใจของสังคมเชิญให้ไปพัฒนาทุนมนุษย์ก็มีเป็นแบบอย่างอยู่มากมาย  แต่นาน จะมีสักท่านหนึ่ง  ดูอย่าง พระคุณท่าน ว.วชิรเมธี  ท่านเป็นพระนักพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีค่ายิ่งของเราชาวไทยรูปหนึ่งที่หาใครจะไปเที่ยบความสามารถของได้ยากยิ่ง   แต่ทุนมนุษย์บางทุนท่านน่าจะพัฒนาไม่ได้  ซึ่งมันมีอง เช้ามาเป็นประเด็นที่ค์ประกอบตัวอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการได้

         โดยสรุปคือนักพัฒนาทุนมนุษย์ต้องมีความรู้ตามกลุ่มทุนมนุษย์ที่จะไปพัฒนา  รู้จริง  รู้ลึก  ถึงจะพัฒนาทุนมนุษย์ให้สำเร็จได้

ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับ....เป็น การแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคม นักพัฒนาทุนมนุษย์ น่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างทางความคิดที่ตรงประเด็น

ขอขอบพระคุณอีกครั้ง

อ.ภูชิสสื

นักพัฒนาทุนมนุษย์ ต้องเตรียมความพรั่งพร้อมทุกด้าน อาทิ ต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง กล้าเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ กล้าคิดต่าง คิดนอกกรอบ คิดเชิงบวก , ต้องเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ รู้รอบในทุกด้าน สามารถแก้ปัญหาในด้านการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลิศ , คิดในแง่มุมการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ เป็นผู้ร่วมคิด ทำ ปฏิบัติในงาน เป็นเจ้าของกิจการร่วม , นั่งกลางใจทุกคน มิใช่นั่งบนหัวคน รัก ศรัทธา ให้เกียรติ สร้างความดีงามต่อสังคม สุดยอดนักพัฒนาทุนมนุษย์