การพัฒนาทุนมนุษย์

รากฐานในการพัฒนาองค์กร สังคม

 และประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐานทางด้านเศรษฐกิจ

สังคม การค้าแข่งขัน รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ

 

"ทรัพยากรมนุษย์ คือ สินทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้

การพัฒนาทุนมนุษย์จะส่งผลให้เกิดทรัพย์สินทางปัญหา ทรัพย์สินทางสังคม
และเครือข่ายที่มีคุณค่าต่อตัวทรัพย์ ต่อองค์กร ต่อสังคม ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป"