แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

กรุณา
การอ่านออกเสียงบทเรียน

ÿแผนการจัดการเรียนรู้ ÿ

 

รายวิชา ภาษาไทย                                ชั้น  ป.3

หน่วยการเรียนรู้ที่1                            เรื่อง    สนุกแบบไทย

 

มาตรฐานการเรียนรู้ ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

 

ตัวชี้วัดชั้นปี ท 1.1 ป.3/1

                     ท 1.1 ป.3/2

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1.นักเรียนอ่านออกเสียงบทเรียนได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว

                2.นักเรียนปฏิบัติตนในการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

 

เนื้อหาสาระ

              การอ่านออกเสียงบทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

                1.ครูนำบัตรคำเสียบที่กระเป๋าผนัง คำว่า

เทคโนโลยี  สัญญา  อนาคต  อนุรักษ์  อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์

                2.ให้นักเรียนอ่านตามครูคำละ 2 ครั้ง โดยเน้นการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน จากนั้นสนทนาถึงความหมายของคำ

                3.ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงดังนี้

3.1อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

3.2เว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง

3.3อ่านให้คล่องแคล่ว

3.4ไม่อ่านตกหรือเติมคำ

3.5ใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์

                4.ครูอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง 5-7 บรรทัด ให้นักเรียนสังเกตการอ่านของครู

                5.ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทเรียนคนละ 4 บรรทัด ตามลำดับเลขที่ต่อกันจนจบ โดยครูคอยแนะนำเพิ่มเติม

                6.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 6 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงกันเอง โดยให้คนอ่านเก่งช่วยคนอ่อนในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน และให้อ่านเป็นรายบุคคลภายในกลุ่ม

                7.แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแล้วให้อ่านออกเสียงเนื้อเรื่องอีกครั้งพร้อมกัน โดยครูคอยแนะนำเพิ่มเติม

                8.ร่วมกันสรุปขั้นตอนวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องอีกครั้ง และให้นักเรียนอ่านให้ครูฟังเป็นรายบุคคล

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1.บัตรคำ กระเป๋าผนัง

2.หนังสือเรียนภาษาไทย

               

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.สังเกตการสนใจเรียน การปฏิบัติกิจกรรม

2.ฟังการอ่านออกเสียง และบันทึกผล

 

บันทึกหลังการสอน

1.ผลการจัดการเรียนรู้

                นักเรียนส่วนใหญ่สนใจและตั้งใจเรียนดี ซึ่งมีผลการอ่านรายบุคคลดังนี้

1.1มีนักเรียน 2 คนอ่านได้ระดับดีมาก

1.2มีนักเรียน 26 คนอ่านได้ระดับดี

1.3มีนักเรียน 6 คนอ่านได้ระดับพอใช้

1.4มีนักเรียน 1 คนอ่านได้ระดับที่ควรปรับปรุง

2.สภาพปัญหา

                นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ไม่ถูกต้อง บางคนอ่านเติมคำ อ่านตก อ่านเสียงค่อยมากเกินไป

3.แนวทางการแก้ไข

                ครูแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล  อ่านเสริมในช่วงพักกลางวัน และใช้วิธีคนเก่งสอนคนอ่านไม่เก่ง(เพื่อนช่วยเพื่อน)

 

เยี่ยมชมเสร็จแล้วรบกวนช่วยแนะนำ แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ จักขอขอบพระคุณมากๆคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การอ่านออกเสียงบทเรียน

หมายเลขบันทึก: 381227, เขียน: 03 Aug 2010 @ 20:13 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คนสอนวิทย์
IP: xxx.27.23.193
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แชร์ความรู้ในการเขียนบันทึกหลังสอน