เทคนิคการใช้เครื่องหมาย +,- เชื่อมประโยคใน google

เปิดอ่านซิ
 เทคนิคการค้นหารูปภาพโดยใชเครื่องหมาย (+,-)
      
      1. การใช้เครื่องหมายบวก "+" หมายถึง การระบุเงื่อนไข "และ" นั่นคือ หากเราต้องการให้ได้ภาพตรงความต้องการเรามากที่สุด เราจะต้องใส่เครื่องหมายบวกนำหน้าคำหลักที่เราใช้ในการค้นหา โดยเครื่องหมายบวกจะต้องเขียนติดกับคหลัก        เช่น 
         1.พิมพ์คำว่า +ฟิล์ม +รัฐภูมิ
         2.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม รัฐภูมิ
         3.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม+รัฐภูมิ
หมายถึง ค้นหารูปภาพที่เป็น ฟิล์ม รัฐภูมิ เท่านั้น
     
      2. การใช้เครื่องหมายลบ "-" หมายถึง การระบุเงื่อนไข "ต้องไม่ใช่" นั่นคือ เราจะใส่เครื่องหมายลบติดกับคำหลักที่เราไม่ต้องการให้ค้นหารูปภาพนั้นออกมา
เช่น 
         1.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม -รัฐภูมิ  (โดยไม่มีการเว้นวรรคหลังคำว่าฟิล์ม)
         2.พิมพ์คำว่า+ฟิล์ม -รัฐภูมิ (โดยไม่มีการเว้นวรรคหลังคำว่าฟิล์ม)
หมายถึง ค้นหารูปภาพของฟิล์มแต่ไม่ใช่ "ฟิล์ม รัฐภูมิ" ซึ่งผลลัพธ์อาจจะออกมาเป็นฟิล์ม คนอื่นๆ 
 **แต่ถ้าพิมพ์คำว่า ฟิล์ม - รัฐภูมิ (โดยมีการเว้นวรรค)**
จะได้ผลลัพธ์คือ ฟิล์ม รัฐภูมิ
สมาชิกในกลุ่ม
        1.นายอรรถพล  อรุณรัตน์   เลขที่    6       ม. 4/โอเมก้า
        2.น.ส.ดาเรศ      กั่วพานิช   เลขที่   15                " 
        3.น.ส.ศิริรัตน์  พลายแสง    เลขที่    26               "
        4.น.ส.จันจิรา   คงพรหม      เลขที่   29                "
        5.น.ส.ชญานี   ไพนุสิน        เลขที่    30                "
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Search Engine คืออะไรความเห็น (3)

IP: xxx.26.81.254
เขียนเมื่อ 

ไม่เข้าใจเท่าไหร่ นำไปลองทำประยุกต์อย่างอื่นก็ไม่เข้าใจ

 

IP: xxx.144.187.19
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เรื่องเลย

IP: xxx.172.198.194
เขียนเมื่อ 

ผมไม่เข้าจัย