การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์ ความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้ด้วยแผนผังมโนมติ ความคงทนในการเรียนรู้ รหัสวิชา ว40282 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 2 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคต

พานโฮม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บทคัดย่อ (เผยแพร่ผลงานวิชาการ)

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิพากษ์ 
           วิจารณ์  ความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้ด้วยแผนผังมโนมติ  ความคง  
           ทนในการเรียนรู้  รหัสวิชา  ว40282  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 ของผู้เรียน
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้วิจัย   นางพิศมัย   พานโฮม
ปีการศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

บทคัดย่อ

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรหัสวิชา  ว40282 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ  2)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ว40282 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ  3)เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์วิจารณ์ในรหัสวิชา ว40282 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ 4) เพื่อศึกษาความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้ด้วยแผนผังมโนมติในรหัสวิชา ว40282 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ  5) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้รหัสวิชา ว40282 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ
      กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  2 จำนวน  43  คน เป็นผู้เรียนกลุ่มเน้นคณิตภาษา เครื่องมือที่ใช้แบ่งเป็น  3  ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ  รหัสวิชา  ว40282  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 จำนวน  12  แผนการจัดการเรียนรู้  2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการวิจัย  ได้แก่  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน  แบบประเมินทักษะการคิดวิพากษ์วิจารณ์  แบบประเมินความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้ด้วยแผนผังมโนมติ แบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิพากษ์วิจารณ์ท้ายวงจรปฏิบัติการ   แบบทดสอบวัดความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้ด้วยแผนผังมโนมติท้ายวงจรปฏิบัติการ  3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิพากษ์วิจารณ์  แบบทดสอบวัดความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้ด้วยแผนผังมโนมติ
      การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ  Kemmis  และ  Taggart  แบ่งเป็น  3 วงจรปฏิบัติการ คือ วงจรปฏิบัติการที่ 1  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4  วงจรปฏิบัติการที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-8
วงจรปฏิบัติการที่  3 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8-12 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัย  ผู้ช่วยผู้วิจัย  และผู้เรียน   นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกต  การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แล้วสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทำการทดสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนทุกวงจรปฏิบัติการ  เมื่อปฏิบัติการวิจัยเสร็จแล้วได้ทำการทดสอบเพื่อประเมินผลการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทำโดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทำโดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน  และความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้วิจัยมาวิเคราะห์  ตีความและสรุปผลแล้วรายงานผลเชิงพรรณา
      ผลการวิจัยพบว่า
      1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประยุกต์ใช้ความรู้  ผู้เรียนจึงกระตือรือร้น  สนใจเรียน  สนุกกับการเรียน  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง  สรุปเป็นองค์ความรู้ได้  จำนวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  100
      2. ผู้เรียนที่รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา  ว40282  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 มีคะแนนเฉลี่ย  57.40  คิดเป็นร้อยละ  95.66
      3. ผู้เรียนที่รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ  มีทักษะการคิดวิพากษ์วิจารณ์รหัสวิชา  ว40282  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 มีคะแนนเฉลี่ย  27.84  คิดเป็นร้อยละ 92.76
      4. ผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ มีความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้ด้วยแผนผังมโนมติรหัสวิชา  ว40282  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  2 มีคะแนนเฉลี่ย  28.51  คิดเป็นร้อยละ  95.04
      5. ผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และเทคนิคแผนผังมโนมติ  มีคะแนนสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  54.14  คิดเป็นร้อยละ  96.90  ด้านทักษะการคิดวิพากษ์วิจารณ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  28.53  คิดเป็นร้อยละ  95.12 ด้านความสามารถในการนำเสนอข้อความรู้ด้วยแผนผังมโนมติมีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  29.28  คิดเป็นร้อยละ  97.60

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องวิชาการกับครูปุ๋ยความเห็น (0)