โครงการประกวดมารยาทไทยโดยใช้บทบาทสมมติ

โครงการประกวดมารยาทไทยโดยใช้บทบาทสมมติ

โครงการประกวดมารยาทไทยโดยใช้บทบาทสมมติ

อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ   อาจารย์สุภัชฌาน์  ศรีเอี่ยม

 

ที่มาหรือหลักการเหตุผล

ปัจจุบันมีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจำนวนมาก  ดังนั้นการที่นักศึกษาจีนได้ทราบถึงมารยาทไทยประเภทต่างๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและลดความขัดแย้งของความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ 

ด้วยเหตุนี้สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  จึงได้จัดทำโครงการประกวดมารยาทไทยโดยใช้บทบาทสมมติ  เพื่อให้นักศึกษาจีนมีความเข้าใจมารยาทไทยและสามารถประยุกต์ใช้มารยาทไทยให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ในสถานการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติและคุณค่าของมารยาทไทยอันเป็นภูมิปัญญาของชาติแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

2)  เพื่อเสริมสร้างเจตคติและจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1)  นักศึกษาทราบและเข้าใจหลักการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง

2)  นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

1)      นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80

2)      นักศึกษาจีนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง  วัดได้จากคะแนนตามแบบประเมินการประกวดมารยาทไทย 

3)      นักศึกษามีเจตคติที่ดีและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  วัดได้จากแบบประเมินเจตคติและจิตสำนึกในภูมิปัญญาด้านวัฒนธธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน st-activity

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมนักศึกษา#นักศึกษาจีน#โครงการประกวดมารยาทไทยโดยใช้บทบาทสมมติ

หมายเลขบันทึก: 378482, เขียน: 24 Jul 2010 @ 22:06 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)