แลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานวันที่สาม ต่ออีกที

จินตมาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยังอยู่กันที่สภาพัฒน์ฯ เรื่องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคส่วนต่างๆ ดังนี้                                              ภาครัฐ - นโยบายรัฐบาล แผนงานโครงการ การบริหารโดยยึดหลักพอประมาณ เป็นธรรม มีเหตุมีผล ภาคเอกชน บริหารโดยยึดหลักพอประมาณ เป็นธรรม มีเหตุมีผล                                                   เกษตรกร - เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์           ประชาชน - รับรู้ เข้าใจ ประหยัด                           สถาบันการศึกษา - พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรม                                                             ทั้งนี้ทุกท่านสามารถระดมความคิดเห็นเรื่องของทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ที่ ตู้ป.ณ. 49 ปทฝ. หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102 (วงเล็บที่มุมซองว่า แผนฯ 11) หรือที่ [email protected]                                                                                                          จากนั้นบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ โดยคุณสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการ เล่าเรื่องหลักการทรงงาน ที่เน้นการพัฒนา "คน" เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดย ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ยึดหลัก "ภูมิสังคม" ความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประเพณี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการพัฒนาที่เริ่มจาก "การพึ่งพาตนเอง" ดำเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์                             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อาศัยความรอบรู้ การมีคุณธรรม และความเพียรเป็นเงื่อนไข     พอประมาณ - ไม่ทำเกินตัว ทำตามศักยภาพและความถนัดไม่ตามกระแส                                       มีเหตุผล - ใช้เหตุผลในการคิด ตัดสินใจและดำเนินการ มีการจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ มองระยะยาว                                                                  มีภูมิคุ้มกัน - สร้างภูมิคุ้มกัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมรับมือและหาวิธีจัดการปรับตัวอย่างเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 377639, เขียน: 22 Jul 2010 @ 09:31 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 15:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)