การเรียนรู้แบบโครงการ รูปแบบ DLP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

thecityedu
รูปแบบ DLP หรือ Discovery Learning Process โดยใช้ทักษะ 7 ส ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ทดลอง พัฒนาทักษะกระบวนการคิด

การเรียนรู้แบบโครงการ รูปแบบ DLP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา

 

                การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ DLP หรือ Discovery Learning Process คือ กระบวนการเรียนรู้แบบสนุกคิด สนุกค้นที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะ 7 ส ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ทดลอง พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความเข้าใจจนสามารถค้นพบวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองและสรุปความคิดรวบยอดได้

                กระบวนการ DLP โดยใช้ทักษะ 7 ส โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ประกอบด้วย

                  1. ส - สงสัย

                  2. ส - สังเกต

                  3. ส - สัมผัส

                  4. ส - สำรวจ

                  5. ส - สืบค้น

                  6. ส - สั่งสม

                  7. ส - สรุปผล

                  ทักษะ 7 ส มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

                1. ส – สงสัย

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มจากความสงสัย อยากรู้ ของผู้เรียน ซึ่งบางครั้งครูอาจต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัย ทำให้ผู้เรียนเกิดคำถาม ฝึกการตั้งคำถาม ใฝ่รู้ ตื่นตัว คิดเป็น เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจย่อมสนุกกับการเรียนรู้

                2. ส – สังเกต

                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักเก็บรายละเอียด ฝึกให้ผู้เรียนช่างสังเกตมีความละเอียดรอบคอบ

                3. ส – สัมผัส

                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพิ่มมิติการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาสมองเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้ใหม่

                4. ส – สำรวจ

                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนาไปสู่การมองแบบองค์รวม

                5. ส – สืบค้น

                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูล ทดลองปฏิบัติ สร้างนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                6. ส – สั่งสม

                  ขั้นสั่งสม เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักหลักวิธีคิดตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทบทวนความถูกต้องแม่นยำ พัฒนาตนเองสู่ระดับที่เกิดความชำนาญหรือคล่องขึ้น

                 7. ส – สรุปผล

                  ขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผล เป็นการประมวลความรู้หลังจากผู้เรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เกิดความคิดรวบยอด รู้จักนำความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ประมวลความคิดเป็นลำดับขั้นตอน สามารถนำเสนอความคิด รู้คำตอบที่สงสัยด้วยตนเอง

                กระบวนการ DLP โดยใช้ทักษะ 7 ส โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สัมพันธ์กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเพิ่มพลังสมอง หรือพัฒนาสมอง Brain-Based Learning : BBL ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ จากการนำข้อมูลหรือเรื่องที่สนใจมาเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

                การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ DLP หรือ Discovery Learning Process กับการเรียนรู้แบบโครงการ หรือ Project Approach

                ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ เป็นระยะสร้าง สังเกตความสนใจของผู้เรียน และให้ผู้เรียนกำหนดหัวข้อโครงการ โดยใช้กระบวนการ ส –สังเกต   ส – สำรวจ และ ส – สรุปผล

                ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน และการสร้างองค์ความรู้ เป็นกระบวนการ  ส – สงสัย  ส – สังเกต  ส – สัมผัส   ส – สำรวจ   ส – สืบค้น  ส - สั่งสม  และ ส – สรุปผล

                ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป เป็นระยะที่ผู้เรียนสิ้นสุดความสนใจ ผู้เรียนนำเสนอผลงานเป็นอันสิ้นสุดโครงการของนักเรียน

                ระยะที่ 4 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ หรือ Project Approach

                ผลที่เกิดจากกระบวนการ DLP คือ ผู้เรียนจะมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สนุกกับการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถาม รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนากระบวนการคิด เป็นคนดี เก่ง และมีสุข และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทั้ง 5 ด้านตามหลักสูตรการศึกษา

(ปรับปรุงจากแผ่นพับการเรียนรู้แบบโครงการ รูปแบบ DLP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thecityedu

คำสำคัญ (Tags)#bbl#project approach#brain-based learning#โรงเรียนอนุบาลนครปฐม#brain-based learning : bbl#discovery learning process#การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ dlp#การเรียนรู้แบบโครงการ#คนดี เก่ง และมีสุข#ทักษะ 7 ส

หมายเลขบันทึก: 377412, เขียน: 21 Jul 2010 @ 12:59 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 21:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พจนีย์ กลิ่นอุดม
IP: xxx.164.204.9
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก จะนำไปทำวิจัย