คุณลักษณะภาวะผู้นำ

 

วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ

 

เรื่อง  คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา

(Leadership Characteristics that Facilitate School Change)

 

บทสรุป

                คุณลักษณะสำคัญ 6 ประการของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  ได้แก่  การมีวิสัยทัศน์ (Being visionary) การเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ (Believing that school are for learning) การให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human resources) การมีทักษะการสื่อสารและการรับฟังอย่างมีประสิทธิผล (Communicating and listening effectively) การมีพฤติกรรมเชิงรุก (Being proactive) และการมีความกล้าเสี่ยง (Taking risks) เป็นคุณลักษณะร่วมของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ  นอกจากคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นดัชนีบ่งชี้  การเป็นผู้นำการศึกษาที่ประสบความสำเร็จแล้ว  เมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับทฤษฎีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล  2  มิติ คือ มิติพฤติกรรมมุ่งกิจสัมพันธ์ (Initiating structure) ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมของผู้นำที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นภารกิจขององค์กร  กับมิติพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพันธ์ (Consideration) ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  แล้วสรุปได้ว่า  มิติทั้งสองของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาประกอบด้วยคุณลักษณะในกรอบของทฤษฎีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลทั้ง  2  มิติที่กล่าวมาแล้ว  ดังนี้

                มิติพฤติกรรมมุ่งมิตรสัมพันธ์ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้

                                - การมีวิสัยทัศน์ (Being visionary)

                                - การเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ (Believing that school are for learning)

                                - การให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human resources)

                                - การมีทักษะการสื่อสารและการรับฟังอย่างมีประสิทธิผล (Communicating and listening effectively)

 

                ส่วนมิติพฤติกรรมมุ่งกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้

                                - การมีพฤติกรรมเชิงรุก (Being proactive)

                                - การมีความกล้าเสี่ยง (Taking risks)

                การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจำเป็นต้องตอบสนองด้านความต้องการของมนุษย์ควบคู่ไปกับด้านภารกิจต่าง ๆ  ของโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องมีทักษะด้านภาวะผู้นำ  ที่สามารถบูรณาการองค์ประกอบด้านมนุษย์ (Solf human elements) เข้ากับองค์ประกอบด้านงานภารกิจ (Hard business actions)

 

  • ØØØØØØ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวะผู้นำ

คำสำคัญ (Tags)#คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 376348, เขียน: 17 Jul 2010 @ 23:27 (), แก้ไข: 07 May 2012 @ 11:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)