กำหนดการค่ายพุทธบุตร (3 วัน 2 คืน)

ค่ายพุทธบุตร

กิจกรรมวันที่หนึ่ง 

เวลา  09.00  น.          พิธีเปิด
                                  - พิธีกรดำเนินรายการ
                                  - ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                  - ประธานสงฆ์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
                                  - ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน
                                  - ประธานกล่าวเปิดโครงการ/ให้โอวาท                                  
                                  - นำรายชื่อผู้เข้าอบรมมาถวายประธานฝ่ายสงฆ์
                               พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
                                  - ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์
                                  - นักเรียนอาราธนาศีล, สมาทานศีลพร้อมกัน
                                  - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล, กล่าวต้อนรับ
เวลา 10.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศ แนะนำสถานที่
                                  - จัดแถว/ฝึกมารยาทชาวพุทธ
                                  - กฎระเบียบ/กติกาสัญญาใจ
เวลา  11.30 – 13.00 น.     รับประทานอาหาร/พัก
เวลา 13.00 – 16.00 น.      วิถีชาวพุทธ/ศาสนพิธีเบื้องต้น
เวลา 16.00 – 17.00 น.      กิจกรรมจิตภาวนาเบื้องต้น
เวลา 17.00 – 19.00 น.      รับประทานอาหาร/อาบน้ำ
เวลา 19.00 – 20.00 น.      ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา/น้ำปานะ-อาหารว่าง
เวลา 20.00 – 20.30 น.      กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา 20.30 – 22.00 น.      กิจกรรมแนะนำและพบพระวิทยากร 

 กิจกรรมวันที่สอง 

เวลา  04.30 – 05.00 น.     ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา  05.00 – 05.30 น.     ทำวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา
เวลา  05.30 – 07.00 น.     เดินจงกรม/บำเพ็ญประโยชน์แก่วัด
เวลา  07.00 – 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า
เวลา  08.00 – 08.30 น.     กิจกรรมนันทนาการ
เวลา  08.30 – 11.30 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เวลา  11.30 – 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  12.00 – 13.00 น.     พักผ่อน
เวลา  13.00 – 16.00 น.     กิจกรรมศึกษาธรรมจากฐานการเรียนรู้
เวลา  16.00 – 17.00 น.     สรุปธรรมจากฐานการเรียนรู้
เวลา  17.00 – 19.00 น.     รับประทานอาหาร/อาบน้ำ
เวลา  19.00 – 20.00 น.     ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา/น้ำปานะ-อาหารว่าง
เวลา  20.00 – 20.30 น.     กิจกรรมนันทนาการ (สอดแทรกคุณธรรม)
เวลา  20.30 – 22.00 น.     เทิดพระคุณบิดามารดา (เทียนแด่แม่)

 กิจกรรมวันที่สาม 

เวลา  04.30 – 05.00 น.     ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา  05.00 – 05.30 น.     ทำวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา
เวลา  05.30 – 07.00 น.     เดินจงกรม/บำเพ็ญประโยชน์แก่วัด
เวลา  07.00 – 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า/แต่งชุดนักเรียน
เวลา  08.00 – 09.00 น.     กิจกรรมศึกษาปัญหาสังคม “ทอดผ้าป่ากิเลส”
เวลา  09.00 – 10.00 น.     พิธีขอขมาคุณครูอาจารย์ และพระอาจารย์
                                       - สัญญาใจ, อธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่
เวลา 10.00 -11.30 น.        พิธีปิดการอบรม
                                      - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                      - ประธานสงฆ์ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
                                      - เจ้าของโครงการกล่าวสรุปงาน
                                      - ประธานกล่าวขอบคุณพระวิทยากร/กล่าวปิด
                                        โครงการ
                                      - ประธานสงฆ์มอบวุฒิบัตร/ใ้ห้โอวาท/มอบนักเรียนคืน   
                                        คุณครู
                                      - สรรเสริญพระบารมี    
                                     เสร็จพิธีการอบรม

  หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมวัดควนคลัง

คำสำคัญ (Tags)#กำหนดการค่ายพุทธบุตร

หมายเลขบันทึก: 375782, เขียน: 16 Jul 2010 @ 15:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)