อบรมการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัย 

รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่ 15-16  กรกฏาคม  2553  ณ  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย  มหาสารคาม 

 

ผศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ

วิทยากรคือท่านผศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ  และ ผศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้สามารถในการทำวิจัยเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ความรู้ที่ได้รับจะนำไปพัฒนาในการทำงานและงานเรียน ป.โท ได้อย่างแน่นอน  รายละเอียดในการฝึกอบรม 

- การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

-  การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  29-30 กรกฏาคม  2553  นะค่ะ  ถ้าสนใจเข้าร่วมอบรมก็ลองสอบถามที่กองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นะค่ะ

 

ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของเนื้อหานิดนึงนะค่ะ

ส่วนประกอบของบทความวิจัย 

-  ชื่อเรื่อง สั้นกะทัดรัด  สามารถอธิบายเนื้อหาของเรื่องทั้งหมด

-  บทคัดย่อ อ่านแล้วสามารถมองภาพรวมงานวิจัยได้  ความยาวไม่เกิน  200  คำ

-  บทนำ  บอกลักษณะปัญหาที่ศึกษาวิจัย

-  วิธีดำเนินการวิจัย 

-  ผลการวิจัย

-  อภิปรายผล

-  กิตติกรรมประกาศ

-  เอกสารอ้างอิง

หลักสำคัญในการเลือกประเด็น

1.  ติดตามวารสารเฉพาะทาง  จะทราบว่าประเด็นใดกำลังเป็นที่สนใจ  จึงควรเลือกทำวิจัยและเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์

2.  บทความของเรื่องที่ทันสมัยจะได้รับการตีพิมพ์สูง

3. อ่านวารสารเป็นประจำ  จะทำให้เราทราบวิธีการสื่อความหมาย  รูปแบบการเขียน  ขั้นตอนการเรียงลำดับหัวข้อและประเด็นที่จะนำเสนอ  คำหลัก  ภาษาเฉพาะทาง ลีลาการเขียนจะเข้าใจจากการที่เราอ่านบทความ ค่ะ

 

 

 

ภาพนี้ขอแถมค่ะ....