เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  "โครงการคืนครูให้นักเรียน"

       ตามที่ สพฐ. ได้จัดให้มีโครงการคืนครูให้นักเรียน รับสมัครบัณฑิตผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เข้าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมขยายเวลารับสมัครไปถึงวันที่ 24 เมษายน 2552 ทำให้บัณฑิตหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่  ได้สมัครเข้าเพื่อเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุการโรงเรียน  ถือว่า  เป็นนโยบายหน่งที่จะช่วยลดภาระของครูในงานด้านอืนที่ไม่ใช้งานหน้าที่  หลัก  คือ   การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

        ข้าพเจ้าเห็นโครงการคืนครูให้นักเรียน  โดยรัฐบาลจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนั้น   นับว่าเป็นสิ่งดีสำหรับครู  เนื่องจากจะช่วยลดภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการลงได้   ทำให้ครูได้ทำห้าที่สอนนักเรียนอย่างเต็มที่

แต่รัฐบาลน่าจะจ้างเจ้าหน้าที่ธุการให้ครบทุกโรงเรียน  จะดีมาก  เพราะไม่ว่าจะโรงเรียนขนาดเล้กหรือใหญ่ก็มีภาระงานธุการเท่ากัน