สรุปวิจัยภาวะผู้นำ

วิจัยเรื่อง   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

ปี  2547

สิริพร ทองบุญเกื้อ

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาภาวะผู้นําที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้า หอผู้ป่วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลประจําการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 375 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพพยาบาล แบบสอบถามภาวะผู้นําที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วย และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคซึ่งมีค่าเท่ากับ .96, .93 และ .88 ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นําที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วย อยู่ในระดับปานกลาง (x=3.42) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับสูง (x=3.67) กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง (x=3.09)
2. ภาวะผู้นําที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .445)
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (r = .413)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวะผู้นำ

คำสำคัญ (Tags)#ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

หมายเลขบันทึก: 375383, เขียน: 15 Jul 2010 @ 16:15 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นึกถึงองค์กรที่มาตรฐานการทำงานตกต่ำ ประมาณว่า ICU ท่านผู้บริหารองค์กรต้องใช้ภาวะผู้นำ ขั้นเทพ มาใช้บริหารจัดการองค์กรของท่าน คงต้องพึ่งพา LEADERSHIP