เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ดิฉันได้รับ e-mail แจ้งจากคุณวีระชาติ มัตติทานนท์ ผู้ประสานงาน UNINET และ ThaiLIS ของสกอ. เรื่องการใช้งานฐานข้อมูล E-Book ที่สกอ. จัดซื้อให้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใช้งานร่วมกัน ซึ่งทางคุณวีระชาติแจ้งมายังบรรณารักษ์ผู้ประสานงานแต่ละสถาบันว่า สถิติการใช้งานฐานข้อมูล E-Book ในรอบปีที่ผ่านมาน้อยมาก แต่ละรายชื่อมีการเข้าใช้งานเพียงเล่มละครั้ง 2 ครั้ง  เข้าใจว่าทางสกอ. คงกังวลว่ามีปริมาณการใช้งานน้อย จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่เสียไป  จึงแสดงข้อสังเกตและความคิดเห็นมาผ่านทาง e-mail ว่าแต่ละสถาบันมีความคิดเห็นอย่างไร และจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีการใช้งานมากกว่านี้ดี  .... 

หมายเหตุ   สถิติการเข้าใช้ทั้งหมด Total Access  เดือนมีนาคม 325  ครั้ง  เมษายน 254 ครั้ง และพฤษภาคม 702 ครั้ง

แหล่งอ้างอิง  netLibrary    http://www.netlibrary.com

Kluweronline  http://ebooks.kluweronline.com/ 

ค้นข้อมูล e-book ของสกอ. http://www.2ebook.com/search/search.php?academic=6