ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร

ข้อมูล (Data) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักในการอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ ข้อมูลจึงมีความหมายในลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบ (Raw data) เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้จากการสังเกตปรากฎการณ์การกระทำหรือลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ หรือพืช แล้วบันทึกไว้เป็นตัวเลข สัญลักษณ์ ภาพหรือเสียง (อ้างใน วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา : 2542 : 1)
สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่นำมาสรุปประมวลผล ดำเนินการทางสถิติ เปรียบเทียบหรือดำเนินการโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับได้เข้าใจความเป็นไปหรือสถานการณ์ของสิ่งที่มีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแทน (ครรชิต มาลัยวงศ์ : 1998 : 20) วาสนา สุขกระสานติ ใน (2541 : 6-1) ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสารเทศ (Information) ว่าหมายถึง "ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ (Raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที"

จากข้อความข้างบนจะสรุปได้ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปของข้อมูลดิบไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

แต่สารสนเทศคือการนำข้อมูลดิบมาประมวลผลและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเช่นอาจารย์ให้นักเรียนเขียนความคิดเห็นในการเรียนของอาจารย์คนนั้นๆก็เพื่อจะนำข้อมูลที่นักเรียนเขียนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไป

 
อ้างอิง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภสร สุกใสความเห็น (0)