เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการร่วมกันของเทคโนโลยีใดบ้างจงอธิบาย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการใช้งานประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลประมวลผลข้อมูล จัดเก็บและแสดงผลข้อมูล 2) เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ และ 3) ส่วนของผู้ใช้ที่จะนำสารสนเทศไปใช้
อ้างอิง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13002.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภสร สุกใสความเห็น (0)