กลุ่มที่2

                       เทคนิคการใช้ google (การค้นหาเว็บเพจ)

     พิมพ์ "related:yahoo.com" จะปรากฎ web เกี่ยวกับ yahoo และเว็บที่ลงท้ายด้วย ".com"  เช่น google และ msn

     พิมพ์ "yahoo" จะปรากฎเว็บที่เกี่ยวข้องกับ yahoo  ทั้งหมด

     พิมพ์ "related:yahoo"  จะปรากฎเว็บที่เกี่ยวข้องกับ yahoo