งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาด้านสาธารณสุขที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย โดยคัดเลือกหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยมหลักจำนวน 6 ฉบับ
 ผลการวิจัย พบว่า
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ให้ความสำคัญกับการนำเนอเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ประเภทยาเสพติดบุหรี่และแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่ 2


 

ผู้วิจัย พรพรรณ ไม้สุพร (2532)