สรุปความรู้จากการจัดบรรยายจากวิทยากร - ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อวันที่พุธ 5 กรกฎาคม 2549 ห้องศรีจุฑาภา1

หัวข้อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วิทยากร  รองฯวารุณี วรรณุรักษ์

               รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กทม.

               (รอรูปภาพจากกล้อง)

รายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยาย

              1.ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง อาจารย์ประจำวิชา

              2.ผศ.ดร.เตือนใจ ทองสำริต  อาจารย์ประจำวิชา

              3.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน อาจารย์ประจำวิชา

              4. อจ.แหม่ม   อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

              5.นักศึกษา คบ.ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 11 คน

                  (ขาด 3 ราย ไม่ทราบไปไหน ให้รายงานตัวบนบลอกประจำตัวด้วย)

สาระการบรรยาย

   1.โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงชั้น3-4

   2.คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดโครงร่างหลักสูตร ประกอบด้วยบุคคล 15 ท่าน 8 ท่านมาจากกลุ่มสาระ

  3.ผู้ปกครองและชุมชนเจ้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในฐานะของเครือข่ายผู้ปกครอง

  4.หลักสูตรสถานศึกษาต้องจัดตามกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ช่วงชั้น 8 กลุ่มสาระและ 1 กิจกรรมพัฒนา

  5.โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายวิชาเสริมได้ ที่โรงเรียนจัด 4 หลักสูตร คือ การทำผลิตภัณฑ์จากมะกรูด การทำผลิตภัณฑ์ otop น้ำตะไคร้  การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และการเจียรนัยพลอย

  6.หลักสูตร สพฐ.ให้จัดเป็น คาบชม. แต่โรงเรียนจัดจริงเป็นคาบ50นาที

  7.กระทรวงเสนอให้จัดวิชา สุขศึกษาและพลศึกษากับศิลปะเป็นคาบบ่าย แต่โรงเรียนจัดได้ยาก

 ข้อคิดเห็นจากการฟังบรรยาย

  1.วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูงสามารถนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย กระชับและชัดเจนดี

   2.วิทยากรเตรียมการบรรยายดีทั้งสาระ สื่อและเวลา แต่เวลาการบรรยายมีน้อย ท่านเลยเร่งมากไปหน่อย

   3.วิทยกรสามารถยกตัวอย่างประสบการณ์จริงประกอบการอธิบาย ทำให้เข้าใจง่าย

   4.สมาชิกผู้ฟังมีส่วนร่วมกับวิทยากร มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ดี ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ดีมาก

   5.เครื่องฉาย projector ไม่ชัดเจน

   6.ได้ถ่ายรูปกิจกรรมไว้รายงานบนบลอกด้วย

ข้อเสนอแนะ

   1.วิทยากรที่วิทยากรแจกเป็นจำนวนมาก ถ้าได้มีการจัดเก็บขึ้นบลอกไว้ก็น่าจะดี

   2.หลักการบรรยาย อาจารย์3 ท่านและนักศึกษาทั้งกลุ่มน่าจะมีการสรุปผลการ บรรยายว่า แต่ละคนได้รับอะไร ตรงกันหรือไม่ การบันทึกบลอกน่าจะช่วยได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)