27  มิถุนายน  -  2  กรกฎาคม  2553

 

         สัปดาห์นี้ขอนำเรื่องการย้ายพนักงานราชการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ เพราะ อ.ภาสกร  ชมภูบุตร ขรก.ครู กศน.อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทรบุรี โทร.มาถามว่า  “พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัคร มีปัญหาครอบครัวรุนแรง ถ้าอยู่ที่เดิมอาจมีอันตรายถึงชีวิต  จะขอย้ายไปจังหวัดอื่นได้หรือไม่”

 

         เกี่ยวกับเรื่องนี้  กศน. เคยหารือ คพร. ( คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ )  ได้รับคำตอบว่า
         “ไม่สามารถย้าย หรือโอน พนักงานราชการ”
         แต่หาก “ส่วนราชการ” มีความจำเป็นต้องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน “นอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง” และเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งราชการ ส่วนราชการก็อาจสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน “เป็นครั้งคราว” นอกพื้นที่เดิมที่กำหนดในสัญญาจ้างได้

 

 

         สรุปว่า พนักงานราชการย้ายไม่ได้ แต่ให้ไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่กำหนดในสัญญาจ้างเป็นครั้งคราวได้

         โดยเป็นอำนาจของ “ส่วนราชการ”

         คำว่าอำนาจของส่วนราชการนี้ สำหรับ กศน. หมายถึง “ให้ขอความเห็นชอบปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ”

 

 

         แล้วถ้าจะย้ายไปในอำเภออื่น ภายในจังหวัด จะได้ไหม
         ถ้าในสัญญาจ้าง กำหนด “พื้นที่ปฏิบัติงาน”ไว้เป็น “จังหวัด” ก็ย้ายข้ามอำเภอภายในจังหวัดได้  แต่ถ้าในสัญญาจ้างกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานไว้เป็น “อำเภอ” ก็ไม่สามารถย้ายข้ามอำเภอได้เช่นกัน   ต้องแก้ไขสัญญา  หรือคอยจนกว่าจะทำสัญญาจ้างใหม่ จึงจะโยกย้ายสับเปลี่ยนได้  ( ปัจจุบันพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ทำสัญญาจ้างใหม่ทุก 4 ปี )

 

         ( ตาม คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551  ข้อ 13.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบอำนาจการให้พนักงานราชการไปช่วยราชการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน 30 วัน  ให้ ผอ.สนง.กศน.จ./กทม. ปฏิบัติราชการแทน )

 

         ( อ.วันดี วรรธนะ คศ.3 กศน.อ.เสนา โทร.มาถามว่า โปรแกรม ITw 2.0 รุ่น 15 มิ.ย.53 ใช้กับหลักสูตรใด และ Import ข้อมูลจากหลักสูตรนำร่องได้หรือไม่   ตอบว่า ใช้กับหลักสูตรใหม่ 51  และยัง Import ข้อมูลจากโปรแกรมหลักสูตรนำร่องไม่ได้ )