ขั้นตอนการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ (2)


ขั้นตอนการผลิตสื่อนวัตกรรม

ขั้นตอนการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา  เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กระบวนการจัดทำ/การผลิต

1. วัตถุประสงค์

          เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และมีพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง 

2. กระบวนการการผลิต

          ผู้จัดทำได้ออกแบบนวัตกรรมการศึกษา  เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงานโดยศึกษาหาความรู้จากเอกสารต่างๆ ดังนี้

                - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 คู่มือครูหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)

                - หนังสือการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  หนังสือนวัตกรรมการศึกษาชุด  บทเรียนสำเร็จรู

                ในการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนไม่ค่อยชอบเรียนคอมพิวเตอร์  เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนและมีส่วนประกอบหลายอย่าง   เพราะคอมพิวเตอร์ยังเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการนำไปประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได้  จึงต้องมีการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปขึ้นมา  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โดยการอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานให้เก่ง  และสามารถนำไปใช้ได้  และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินการ  ดังนี้

                1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  คู่มือครู  หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เพื่อกำหนดขอบเขต  และเนื้อหาของบทเรียน  รวมทั้งกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

               2. ศึกษารายละเอียด  วิธีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปจากหนังสือการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และหนังสือนวัตกรรมการศึกษาชุด  บทเรียนสำเร็จรูป  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเนื้อหา    การวางรูปแบบ  ซึ่งการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปในครั้งนี้  เป็นแบบเส้นตรง (Linear  Programme)  เป็นบทเรียนที่นำเสนอเนื้อหาทีละน้อย   ตามลำดับ   จากกรอบที่หนึ่งจนถึงกรอบสุดท้ายตามลำดับ  โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก    ผู้เรียนจะต้องเรียนตามลำดับทีละกรอบต่อเนื่องกันไปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดท้าย  โดยไม่ข้ามกรอบใดกรอบหนึ่ง  ในทุกกรอบจะมีเฉลยคำถามที่ถูกต้อง  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจคำตอบด้วยตนเอง

ส่วนประกอบของบทเรียนสำเร็จรูป

                ส่วนประกอบของบทเรียนสำเร็จรูป  ประกอบด้วย

1. คำนำ/คำชี้แจง/คำแนะนำสำหรับครู/คำแนะนำสำหรับนักเรียน

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

3. เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปยาก

4. แบบฝึกหัด / คำถาม  เพื่อทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้ศึกษา  พร้อมเฉลย

5. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

6. เฉลยแบบทดสอบ

กระบวนการผลิตและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

1. ขั้นวางแผน

2. ขั้นการผลิต

3. ขั้นการทดลองต้นฉบับ

4. ขั้นทดลองใช้จริง

ขั้นวางแผน

- ศึกษาหลักสูตร  เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาสาระที่จะนำมาจัดทำเป็นบทเรียนสำเร็จรูป

- กำหนดเนื้อหาเรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  เพื่อที่จะทำบทเรียนสำเร็จรูป

- จุดประสงค์การเรียนรู้ที่

- วิเคราะห์ความยาก-ง่ายของเนื้อหา

- เตรียมสร้างแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนในแต่ละกรอบสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา

ขั้นการผลิต

1) เขียนบทเรียนสำเร็จรูปประกอบด้วย

- คำนำ  คำชี้แจง  คำแนะนำสำหรับครู  คำแนะนำสำหรับนักเรียน  จุดประสงค์การเรียนรู้ที่

- ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน

- กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกรอบ

2) สร้าง

- ศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป

- เขียนเนื้อหาให้ตรงกับจุดประสงค์

- นำแผนการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 3 ท่าน

- ปรับปรุงแก้ไข  ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

-ให้นักเรียนลองทำบทเรียนสำเร็จรูป 3 คน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต  และการแก้ไขปัญหา

1. ระยะเวลา  ในการจัดทำบทเรียนมีน้อยเกินไป  

2. ต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา  เพื่อที่จะทำให้บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมาสมบูรณ์ที่สุด

3. ต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหาให้ตรงกับจุดประสงค์  ก่อนที่จะทำบทเรียนสำเร็จรูป

4. การที่นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนเพื่อความสมบรูณ์

หมายเลขบันทึก: 370872เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2010 12:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 09:34 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี