โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ (1)


สื่อนวัตกรรม

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา  เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ชื่อโครงการ                          :   โครงการการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา 

                                               เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

                                               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้จัดทำโครงการ               :    นางสาวสุทธิดา   นันต๊ะเสน  รหัส 52741162

                                               หมู่เรียน ป.52.01 Sec.01

หลักการและเหตุผล           :              

          ในปัจจุบันนี้  การเรียนรู้หรือการหาข้อมูล  จะหาในหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ผลมากนัก  เพราะการหาข้อมูล  ความรู้ต่าง ๆ  นั้นมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค้นหาข้อมูล  มีความรวดเร็ว  สะดวก  และถูกต้อง  จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักและอยากเรียนรู้  การเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์สื่อที่ผู้เรียนอยากรู้จัก  อยากเรียนรู้  กับสิ่งใหม่ ๆ นั้น  สร้างแรงจูงใจ  มีความกระตือรือร้น  อยากสัมผัสนั้นคือ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          สิ่งที่จะใช้เป็นสื่อคอมพิวเตอร์  มาช่วยดำเนินกิจกรรม  ขบวนการเรียนการสอนผู้เรียนเห็นตัวอย่างจริง  ใช้งานจริง  สัมผัสด้วยตนเองด้วยนั้น  จะส่งผลกับผู้เรียนโดยตรง  จึงเป็นจุดสนใจให้ผู้เรียนมีสมาธิ  รับรู้ข้อมูลได้ชัดเจนถูกต้อง

          ดังนั้น   จึงได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนนี้ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น  เพราะได้จัดเรียงเนื้อหาเป็นขั้นตอนและจบในตัวของเนื้อหาเอง

วัตถุประสงค์  :

                1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้  :   บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :            

                1.  สามารถสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  ของรายวิชาคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                2.  นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

                3.นักเรียนมีผลทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ในรายวิชาคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ใช้เรียนในบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน  :

          1.ศึกษาหาข้อมูลที่จะทำโครงการ ตามตามหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

          2.เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติโครงการ

          3.ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป

          4.เขียนโครงร่างกิจกรรมและเนื้อหา

          5.จักทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

          6.ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  จำนวน 3 คน

         7.ทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน แบบ 1:1

          8.ประเมินผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

          9.ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนสำเร็จรูป

          10.จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปฉบับสมบูรณ์

กระบวนการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป  :

          1. ให้นักเรียนตั้งใจศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้   ไม่ต้องรีบร้อน  เพราะเป็นบทเรียนที่ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง

          2.  มีคำชี้แจ้งสำหรับครู และ นักเรียน   เพื่อศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง

          3.  แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          4.  ก่อนที่จะศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป   จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทำโดยการเขียนคำตอบลงในกระดาษ  และทำการตรวจคำตอบด้วยตนเอง

          5.  เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว   ให้นักเรียนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละกรอบ   แล้วตอบคำถามในแต่ละกรอบ โดยเติมลงในช่องว่าง

          6.  เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้นักเรียนตรวจคำตอบจากเลยว่าถูกหรือไม่   ถ้าไม่ถูกให้กลับมาอ่านทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง

          7.  เมื่อเรียนครบทุกกรอบแล้ว   ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  แล้วตรวจคำตอบจากเฉลยเพื่อทำการเปรียบเทียบความรู้ของการเรียน

 ระยะเวลาในการจัดทำ  :   ประมาณ  3  สัปดาห์

งบประมาณที่ใช้จริง      :   ประมาณ  350  บาท

บรรณานุกรม  :

       หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หมายเลขบันทึก: 370870เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2010 12:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 06:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี