กำหนดการสัมมนา

ปูลม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

กำหนดการการประชุมสัมมนา

" แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย "

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2549 เวลา 08.30 – 16.30 .

ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ห้องประชุม 1 ชั้น 27 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ

...................................................................................

08.30 – 09.15 . ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 . กล่าวเปิดงาน
( ห้องประชุม 1 ชั้น 27)

โดย นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ประธานคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

09.30 – 10.30 . การบรรยายเรื่อง

" แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย "

โดย - อาจารย์ . ศิวรักษ์

- รศ . ดร . ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

10.30 – 11.00 . การบรรยายสรุป เรื่อง

" ผลที่ได้จากการสัมมนาเวทีที่ 1 เรื่อง สถานการณ์และภัยคุกคามคุณภาพ ชีวิตของคนไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549"

โดย - ผศ . ดร . รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ 11.00 – 14.30 . สัมมนากลุ่มย่อย " แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย " ตามภาวะปัญหาภัยคุกคาม ที่กระทบต่อกลุ่มคุณภาพชีวิต (แยกเป็น 4 กลุ่ม ตามรายห้อง)

1. กลุ่มที่ 1 การศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล ( ห้องประชุม 1/1 ชั้น 27)

วิทยากรประจำกลุ่ม

นางเตือนใจ บุรพรัตน์ (สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ)

รศ.บุญเพียร จันทวัฒนา

2. กลุ่มที่ 2 เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ( ห้องประชุม 2 ชั้น 27)

วิทยากรประจำกลุ่ม

นายสมควร รวิรัฐ (สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ)

ดร.บุหงา ตโนภาส

3. กลุ่มที่ 3 ความมั่นคง ปลอดภัย และสุขภาวะ

(
ห้องประชุม 1 ชั้น 27)
วิทยากรประจำกลุ่ม

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล (สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ)

ผศ.ดร.รุ้งนภา ผาณิตรัตน์

4. กลุ่มที่ 4 สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ

( ห้องประชุม 3 ชั้น 27)

วิทยากรประจำกลุ่ม

นางยุวดี นิ่มสมบุญ (สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ)

รศ.ชนัญ วงษ์วิภาค

14.30 – 16.30 . นำเสนอผล การประชุมสัมมนากลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม ( ห้องประชุม 1 ชั้น 27) และสรุปผลการประชุมสัมมนา

( เปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่)

วิทยากรผู้ดำเนินรายการ

- ผศ . ดร . รุ้งนภา ผาณิตรัตน์

หมายเหตุ

1. รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 –13.00 . 2. รับประทานอาหารว่าง 10.00 . และ 15.00 (ในห้องประชุม 1 ชั้น 27 )

3. กำหนดการสัมมนา เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภคความเห็น (0)