ไตรสิกขา...

ไตรสิกขาคือขบวนการการศึกษา  3  องค์ประกอบ  เพื่อการบรรลุเป้าหมายของดุลยภาพของชีวิต  ประกอบด้วย

1.  ศีล  หรือขบวนการระเบียบปฏิบัติ(วินัย)เพื่อให้เกิดวาจาชอบ  การกระทำชอบและการประกอบอาชีพชอบ  เป็นแนวทางและกรอบที่กำกับการกระทำหรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ นั่นเอง

 

2.  สมาธิ  หรือขบวนการฝึกอบรมจิตสำนึกเพื่อให้เกิดความเพียรชอบ  การระลึกชอบและมีจิตสำนึกที่ชอบ  เป็นขบวนการเพื่อให้จิดมีการพัฒนาความสำนึกเพื่อความสมดุลทั้งจิตและกาย  เป็นขบวนการเกื้อหนุนให้สิ่งที่รับเข้ามาในชีวิตดำเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

 

3.  ปัญญา  หรือขบวนการทางความรู้  เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญา  ซึ่งจะยังผลให้เกิดมีทัศนะ  ความเชื่อ  ค่านิยมที่ถูกต้อง  มีความดำริตริตรองที่ชอบ  ปัญญาเป็นตัวควบคุมกำหนดการรับชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ชีวิต

 

นั่นคือ  ขบวนการ  ไตรสิกขา  มีองค์ประกอบของมรรค 8  ประการ

ศีล  ---สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)

      ---สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ)

 

สมาธิ  ---สัมมาวาจา (วาจาชอบ)

         ---สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ)

         ---สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ)

 

ปัญญา  ---สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)

           ---สัมมาสติ (ระลึกชอบ)

           ---สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ)