สรุปผลการอบรมโครงการ การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการยื่นคำขอรับความคุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากการขอรับความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์หรือการออก

                       

                                                 วิทยากร อาจารย์วีระศักดิ์  ไม้วัฒนา 
                                                  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว

         

                          รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  คำเหม็ง

                           รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
                     ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

                                    บรรยากาศการอบรม

                 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ศูนย์บริการวิชาการได้กำหนดจัดอบรมโครงการ การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร   / อนุสิทธิบัตรมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 28 คน  ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  สรุปผลการประเมินดังนี้

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม             

         จากผู้ตอบแบบสอบถาม 21 คน เพศหญิงมากที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43   เป็นเพศชาย จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  28.57  คิดเป็นร้อยละ  46.67  อายุต่ำสุด 21 ปี  อายุสูงสุด 52 ปี  อายุเฉลี่ย 34.50  ปี  

2. ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เข้าร่วมการสัมมนา                                            

           ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 21 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ก่อนอบรม
น้อย
  คิดเป็นร้อยละ 38.00
   หลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.60
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม (3 อันดับแรก)
     

    (1) ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะจากการอบรมครั้งนี้อย่างไร                    

        - ลักษณะการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร                                           (N = 12)                   
       
 -  ความสำคัญของการขอสิทธิบัตร                                                      (N = 8)                     
       
- เข้าใจสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น                                       
(N = 6)      
   
(2)ท่านจะนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างไร
                     
       
-
ใช้ในการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในอนาคต                   (N = 9)                      
       
-  ใช้ในการพิจารณาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์                                              (N = 5)
                   
       
- ใช้ในการปกป้องสิทธิเมื่อสร้างสรรค์ผลงาน
                                         (N = 4)       
    
(3) หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดในครั้งต่อไป
                     
       
- การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร                                              
(N = 6)                   
       
- สิขสิทธิ์ วรรณกรรม โดยเฉพาะหนังสือ ตำราวิชาการ วิชาชีพ               
(N = 4)                     
           
ขั้นตอนตั้งแต่การเรียบเรียง
การจำหน่าย
       - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                                  (N = 2)

4. ความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ
          
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 21 คน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมดังนี้

1. การประชาสัมพันธ์ เช่น ได้รับข่าวสารในเวลาที่เหมาะสม           คิดเป็นร้อยละ 91.40   ระดับมากที่สุด
2. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม                                         คิดเป็นร้อยละ 95.20   ระดับมากที่สุด
3. หัวข้อฝึกอบรมตรงกับความต้องการ                                          คิดเป็นร้อยละ 87.60    ระดับมากที่สุด
4. วิทยากรบรรยายได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ                            คิดเป็นร้อยละ 95.20   ระดับมากที่สุด
5. ความน่าสนใจของเรื่องและเนื้อหาที่บรรยาย                              คิดเป็นร้อยละ 82.80    ระดับมาก
6. ความรู้ ความสามารถของวิทยากรบรรยาย                                คิดเป็นร้อยละ 86.60    ระดับมากที่สุด
7. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลาการบรรยาย                   คิดเป็นร้อยละ 79.00     ระดับมาก

5 . การประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 21 คน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดังนี้    

    
- การรับลงทะเบียน                                                              คิดเป็นร้อยละ 83.80    ระดับมาก 
    - การดำเนินรายการ ความต่อเนื่องของแต่ละช่วงบรรยาย           คิดเป็นร้อยละ 84.80    ระดับมากที่สุด 
 
    - การอำนวยความสะดวก                                                     คิดเป็นร้อยละ 82.0      ระดับมาก
6 . การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 21 คน ให้ความคิดเห็นความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้       
     
    
- ห้องอบรม                                                              คิดเป็นร้อยละ 81.00      ระดับมาก
 
   - ห้องอาหาร                                                              คิดเป็นร้อยละ 91.40      ระดับมากที่สุด
   
  
- ห้องน้ำ                                                                   คิดเป็นร้อยละ 92.40      ระดับมากที่สุด
        
   
- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์                                            คิดเป็นร้อยละ 82.00      ระดับมาก

7. การประเมินความคิดเห็นต่อหลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 21 คน ให้ความคิดเห็นความพึงพอใจ ด้านหลักสูตรดังนี้            

   
- สามารถร่างคำขอรับความคุ้มครองได้อย่างถูกต้อง      คิดเป็นร้อยละ 91.40        ระดับมากที่สุด
 
   
- มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน                               คิดเป็นร้อยละ 82.00        ระดับมาก
       การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร                
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (0)