Course Syllabus รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

นิตยา เรืองแป้น
Course Syllabus รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

 

ประมวลการสอน  (Course  Syllabus)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2553

1.  คณะครุศาสตร์ ภาควิชา  พื้นฐานการศึกษา

2.  รหัสวิชา    1105202 ชื่อวิชา  จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

(อังกฤษ)  Psychology and Guidance for Teachers

จำนวน  3 (2-2-5) หน่วยกิต

3.  เนื้อหา  (Course  Description)

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการ เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ศึกษา ความรู้เบื้องต้น หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ สำหรับการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวและให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

4. วัตถุประสงค์ของวิชา  

                4.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนในวัยต่างๆและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนได้

                4.2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

                4.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย์  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และการช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

                4.4  เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

               

5.  หัวข้อวิชา (Course  outline)

                บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นด้านจิตวิทยาการเรียนการสอน

                บทที่ 2  ทฤษฎีพัฒนาการ

                บทที่ 3  ธรรมชาติผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

                บทที่ 4   การเรียนรู้

                บทที่ 5   บรรยากาศในชั้นเรียน

                บทที่  6  การจัดทำกรณีศึกษา

                บทที่ 7  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียน

6.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้เกิดจินตนาการตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ใช้วิธีการสอนโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย  การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  การให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม 

 

7.  อุปกรณ์การสอนและสื่อต่าง ๆ

                เครื่องคอมพิวเตอร์  วีซีดี   เพาเวอร์พอยท์  หนังสือ  เอกสารประกอบการ

สอน  ใบความรู้ ใบงานและบทความต่างๆ 

 

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

                8.1  จากการฝึกปฏิบัติ 

                8.2   จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการอภิปราย

                8.3   จากการตอบใบงาน

                8.4   จากงานที่กำหนดให้ส่งทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 

                8.5  การสอบกลางภาค

                8.6   การสอบปลายภาค 

                งานเดี่ยว

  1. การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การทำกิจกรรมใบงาน  การทำรายงาน บันทึกผลการเรียนรู้ลงใน  web blog  ตลอดภาคเรียน

       (20 คะแนน)

งานกลุ่ม

       แบ่งกลุ่ม   ศึกษาค้นคว้างานเพื่อนำเสนอ  ดังนี้ (10 คะแนน)

                    กลุ่มที่ 1  ทฤษฎีพัฒนาการของ Freud สป.3-5

                    กลุ่มที่ 2  ทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson สป.3-5

                    กลุ่มที่ 3  ทฤษฎีพัฒนาการของ Gesell สป.3-5

                    กลุ่มที่ 4  ทฤษฎีพัฒนาการของHavighurst สป.3-5                                    

                    กลุ่มที่ 5   ทฤษฎีพัฒนาการของ  Piaget สป.3-5

                    กลุ่มที่ 6  ทฤษฎีพัฒนาการของ Kohlberg สป.3-5

                    ธรรมชาติผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล สป.6

                    การแนะแนวในโรงเรียน สป.7-8

                    สอบกลางภาค สป.9

                    กลุ่มที่ 7  การเรียนรู้

                    กลุ่มที่ 8  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Pavlov

                    กลุ่มที่ 9     ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Watson                                       

                    กลุ่มที่ 10   ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike

                    กลุ่มที่ 11   ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Skinner

                    กลุ่มที่ 12   ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt

                    กลุ่มที่ 13   ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner

                    กลุ่มที่ 14   ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Ausubel                                         

                    กลุ่มที่ 15   ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bandura

 

9.       การวัดผลและการประเมินผลการเรียน

  1. การเข้าชั้นเรียน 10%
  2. งานที่มอบหมาย 30%
  3. สอบกลางภาค 20%
  4. สอบปลายภาค 40%

                ใช้วิธีอิงเกณฑ์  และจัดระดับคะแนนตามระเบียบการประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คือ  A, B+ , B , C+ , C , D+ , D  และ  F

       ข้อกำหนดรายวิชา

  1. การเข้าชั้นเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80
  2. การเข้าสอบกลางภาค  หากนักศึกษาผู้ใดไม่ได้เข้าสอบกลางภาค และมาติดต่อผู้สอนหลังจากสัปดาห์ที่ 10ไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบกลางภาค ยกเว้นกรณี
  • ป่วย,ได้รับอุบัติเหตุ
  • มีกิจธุระสำคัญทางราชการ

โดยจะต้องทำจดหมายลาหรือมีหนังสือชี้แจงล่วงหน้า

       3.    การแต่งกาย ต้องแต่งกายในชุดนักศึกษา โดยเป็นไปตามระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามระเบียบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นักศึกษาเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

                ผศ.นิตยา  เรืองแป้น       

                วันพุธ   14.00 – 16.00 น.  หรือตามนัดหมาย

                โทรศัพท์  081-6797301

                E-mail :  [email protected]

  1. 11.   เอกสารประกอบคำสอนและหนังสืออ่านประกอบ

              คณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา.2549.จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

- เอกสารภายใต้หัวข้อเนื้อหาและหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาการแนะแนว  จิตวิทยาพัฒนาการ  เป็นต้น

1. พรรณี  ชูทัย  เจนจิต. 2538.  จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์.

2. เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์. 2536. พัฒนาการทางพุทธิปัญญา. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. วรรณี ลิมอักษร. 2541. จิตวิทยาการศึกษา. สงขลา: ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. สุรางค์  โค้วตระกูล. 2544. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

5. มาลี      จุฑา. (2544).  การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพย์วิสุทธิ์.

6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540.ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข: ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ   กรุงเทพ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

7. นิตยา  เรืองแป้น.2550.การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา. ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

8.---------------.2547.จิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและการแนะแนว.ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

9. จำเนียร ช่วงโชติ. 2544ก. การบริการปรึกษาและแนะแนวเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8 ). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
10. ______ . 2544ข. เทคนิคการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2546. หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา.

12. กุญชรี ค้าขาย. 2542. จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
13. จำเนียร ช่วงโชติ. 2544ก. การบริการปรึกษาและแนะแนวเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8 ).กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
14. ______ . 2544ข. เทคนิคการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
15. นุชลี อุปภัย. 2543. การแนะแนวเบื้องต้น. นครปฐม: สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
16. สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต.  (2539).  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม  (พิมพ์ครั้งที่  2)  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

17. Capel, S, Leask, M., & Turner, T. 2001. (3rd ed.). Learning to teach in the Secondary School. New York: Routledge/ Falmer.

18. Catania, A. Charles. (1998). Learning  (4 th ed).  Upper Saddle  River. NJ : Prentice – Hall  , Inc.

19. Chanee , Paul. (1999). Learning  and  Behavior. (4 th ed). Pacific Grove . CA : Brooks/Cole Publishing  Company.

20. Driscoll , Marcy . P. (1994 ).  Psychology  of   Learning   for   Instruction.  Boston : Allyn and Bacon.

21. Frieman , Jerome. (2002). Learning  and  Adaptive  Behavior.  CA : Wadsworth   Group.

22. Hergenhahn , B.R. and Olson , Matthew .H. ( 1997 ). An Introduction  to  Theories  of  Learning.(5thed)  Prentice – Hall  International  , Inc.

23. Lefrancois , Guy. R. (2000).  Theories  of  Human  Learning  What  the  Old  Man  Said. (4 th ed).  Australia :  Wadsworth  Thomson  Learning.

24. Mazur, James.E. (1998). Learning  and  Behavior. (4 th ed).  NJ : Prentice – Hall  , Inc.

25. Schunk , Dale.H.   (1991).  Learning   Theories :  An  Educational   Perspective. Merrill , NewYork :   Macmillan  Publishing Company.

 

  - Website ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาการแนะแนว  หลักสูตรการศึกษา  พัฒนาการ  ธรรมชาติของผู้เรียน  สุขภาพจิตและการปรับตัว  เป็นต้น

 

12.    ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนโดยละเอียด

 

ครั้งที่

เรื่อง

กิจกรรม

1-2

ความรู้เบื้องต้นด้านจิตวิทยาการเรียนการสอน  

   -  มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน

  - ความสำคัญของจิตวิทยาการเรียนการสอน

  -  ความเป็นมาของจิตวิทยาการเรียนการสอน 

  - ระบบการเรียนการสอน

  -  จิตวิทยาที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน 

  - ระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาการเรียนการสอน

   นักศึกษาศึกษาใบความรู้  อภิปราย ทำกิจกรรมใบงาน

 

ครั้งที่

เรื่อง

กิจกรรม

3-5

ทฤษฎีพัฒนาการ

    - ความหมายพัฒนาการ

    - ความแตกต่างของพัฒนาการกับการเจริญเติบโต

   - หลักพัฒนาการ

   - ครูกับการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการ

   - ทฤษฎีพัฒนาการของ Freud

   - ทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson

   - ทฤษฎีพัฒนาการของ Gesell

   - ทฤษฎีพัฒนาการของ Havighurst

   - ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget

  - ทฤษฎีพัฒนาการของ Bruner

  - ทฤษฎีพัฒนาการของ Kohlberg

1. นักศึกษานำเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

    2.  นักศึกษาศึกษาใบความรู้  อภิปราย ทำกิจกรรมใบงาน

6-7

ธรรมชาติผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

-         ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางเชาว์ปัญญา

-         ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางความคิดสร้างสรรค์

-         ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางลีลาการรู้คิด

-         ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกี่ยวกับลีลาการเรียนรู้

   นักศึกษาศึกษาใบความรู้  อภิปราย ทำกิจกรรมใบงาน

 

8

สอบระหว่างภาค

 

ครั้งที่

เรื่อง

กิจกรรม

9-11

 

การเรียนรู้

-         ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Pavlov    

-         ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Watson                                                    

              -     ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Thorndike

             -      ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Skinner

             -      ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt

             -      ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bruner

             -      ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Ausubel                                        

             -      ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bandura

1. นักศึกษานำเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

    2.  นักศึกษาศึกษาใบความรู้  อภิปราย ทำกิจกรรมใบงาน

12-13

บรรยากาศในชั้นเรียน

   นักศึกษาศึกษาใบความรู้  อภิปราย ทำกิจกรรมใบงาน

14-15

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียน

-         ความหมายของการแนะแนว

-         ประโยชน์ของการแนะแนว

-         หน้าที่และหลักการแนะแนว

-         บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

-         บริการสนเทศ

-         บริการให้คำปรึกษา

-         บริการจัดวางตัวบุคคล

-         บริการติดตามผลประมินผล

1. นักศึกษานำเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

2. นักศึกษาศึกษาใบความรู้  อภิปราย ทำกิจกรรมใบงาน

 

13.  ผู้สอน                 ผศ.นิตยา  เรืองแป้น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

คำสำคัญ (Tags)#จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู#course syllabus#course syllabus รายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

หมายเลขบันทึก: 367794, เขียน: 19 Jun 2010 @ 16:47 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)