นักศึกษาขอลาพักการศึกษา  ภาคต้นปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาคสมทบ  เนื่องจากไม่พร้อมในภาคการศึกษานี้