การบริการการศึกษา มีความหมายอย่างไร .....ความหมายตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้มาโดยตลอด ขอนิยาม "การบริการการศึกษา" หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงานอื่น รวมถึงการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง