การเปิดตัว Knowledge Management Via Blog

ในงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

      งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เห็นความสำคัญของการเขียน Blog โดยหัวหน้างานเวชกรรมสังคม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสารสนเทศ กับ คณะกรรมการวิชาการและ การวิจัย ได้ร่วมกันจัดงานเปิดตัว KM Via Blog ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในงานเวชกรรมสังคมรู้จัก Blog และเข้าใจแนวทางการเขียน Blog บุคลากรที่เข้าร่วมให้ความสนใจมาก และ การแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ทั้งด้านหัวข้อที่อยาก Shareใน Blog และแนวทางการเขียนBlog ซึ่งทางคณะกรรมการได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินการเพื่อให้การเขียน Blog ในงานเวชกรรมสังคม ยั่งยืนและต่อเนื่อง ดังนี้

         1. เปิดตัว KM Via Blog บอกแนวทางการเขียน Blog

          2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ Blog ของงานเวชกรรมสังคม

          3. จัดตารางการเขียน Blog สัปดาห์ละ 2 คน โดยเขียน 2 ครั้ง และเวียนกันไปตลอดทั้งปี

         4. มีคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาและติดตามการเขียน Blog ภาพบรรยากาศในงานเปิดตัว KM Via Blog ในงานเวชกรรมสังคม